Du är här

Gruppledarutbildning för explorerscouter

Gruppledarutbildningen för explorerscouter är en del av scoutprogrammet. Utbildningen ger färdigheter att fungera som ledare för smågrupper och planera samt förverkliga scoutprogrammet. I utbildningen ingår en halvår lång ledarskapspraktik, som kan förvekligas bland spejarscouterna eller i den egna explorerpatrullen. Vid behov kan praktiken också genomföras i de lägre åldersgrupperna med stöd av en vuxen. Explorerscouten har en vuxen handledare under hela praktikperioden. Eftersom gruppledarutbildningen är en scouthändelse ordnas den i enlighet med scoutmetoden. När explorerscouten gått utbildningen har denna rätt att använda kursmärket för gruppledarutbildningen.

Kursens mål

  • Explorerscouten känner till scoutverksamhetens utgångspunkt och målsättningar samt explorerscoutidealens och -löftets betydelse, och försöker beakta dessa i sin verksamhet.
  • Explorerscouten kan utnyttja scoutmetoden i scoutverksamheten.
  • Explorerscouten vet vilka uppgifter gruppledaren har i gruppen hen leder, förstår målet med gruppens verksamhet samt en ledares ansvar och rättigheter. 
  • Explorerscouten behärskar rutinerna för gruppens verksamhet i kåren.
  • Explorerscouten vet att olika situationer kräver olika ledarstilar.
  • Explorerscouten kan leda en grupp under möten och utfärder.
  • Explorerscouten kan använda programmet för åldersgruppen hen leder och med hjälp av det förverkliga kvalitativ, trygg och givande verksamhet för gruppen.
  • Explorerscouten kan planera sin tidsanvändning och förstår betydelsen av detta.
  • Explorerscouten känner till gruppens verksamhet i dess olika skeden. 
  • Explorerscouten litar på sina egna färdigheter och kan bedöma sin verksamhet som ledare. 

Kom igång med utbildningen

Explorerscouten avlägger gruppledarutbildningen under sitt första explorerscoutår. Det är på kårens ansvar att se till att utbildningen genomförs. Gruppledarutbildningen kan förverkligas både på hösten och våren. Under våren så att hösten kan användas för annat explorerscoutprogram. Det finns flera sätt att ordna gruppledarutbildningen på och kårledningen bör välja det sätt som passar bäst för den egna kåren. Utbildningen kan till exempel hållas på explorerscoutmötena under ett halvt års tid eller under två utbildningsveckoslut som ordnas av FiSSc. En gemensam gruppledarutbildning i regionen kan vara mycket givande för explorerscouterna i och med att de då lär känna andra explorerscouter från andra kårer i förbundet. Utbildningen blir också mångsidigare då utbildare från flera olika kårer träffas och utbildningsmetoderna blir säkert fler. En del av aktiviteterna fungerar bäst om kårerna sköter dem var för sig, tillsammans med den egna explorerpatrullen. Sådana aktiviteter är till exempel Handslaget och Kårtraditioner. Det kan vara utmanande att hitta veckoslut som passar alla kårer i regionen och därför kan man överväga att ordna kursen som en kombination av veckoslutsutbildning och veckomöten. Ett veckoslut räcker för de gemensamma delarna och kåren kan ansvara för resten av aktiviteterna. I ett sådant fall måste varje kår se till att det finns tid för utbildning under tillräckligt många veckomöten. Ledarskapspraktiken ordnas alltid i den egna kåren. 

Material och frågor

Kontakta utbildningskoordinatorn om du vill ha mera information och/eller utbildningsmaterialet på svenska, på finska hittas det här.

Luokittelu: