Du är här

Uppdragsnyckel

 

 

Scoutingen baserar sig på, och leds av, frivilliga krafter. Scoutingens grund ligger på alla nivåer i engagerade medlemmar och ledare och i det stora mänskliga kapitalet som föds av samarbetet. Frivilliga har både rättigheter och skyldigheter. En av rättigheterna är att få göra saker som motiverar, lär och utvecklar.

Scoutingens metod för detta är uppdraget. Uppdraget gäller en begränsad uppgift med klart definierade förväntningar samt ansvars- och stödmekanismer, där personen får utveckla sin egen kompetens. Uppdragsgivaren är en utnämnd person som uppdragstagaren svarar inför.

Uppdragsnyckeln är ett redskap med hjälp av vilket man kan uppnå uppdragets målsättningar. Uppdragsnyckeln består av tre faser som är indelade i flera delmoment. Varje delmoment är lika viktigt, fastän delmomentens omfattning varierar.

I uppdragsprocessen finns två perspektiv: uppdragsgivarens och uppdragstagarens. Båda parterna har likvärdiga rättigheter och skyldigheter vad gäller definierandet av uppdraget och dess förverkligande. Båda får även lära sig nya saker, motiveras och utvecklas i sin roll. Uppdragsgivaren har också sin egen uppdragsgivare, vars uppgift är att försäkra sig om att detta förverkligas för den egna uppdragstagaren.

Till näst presenteras uppdragets tre faser ur såväl uppdragstagarens som uppdragsgivarens synvinkel.

 


 

UPPDRAGSGIVARE

Stärka motivationen

Innan uppdraget börjar bör du analysera dina egna behov och de målsättningar du har för att uppnå dem. Tänk hur fint det skulle vara om det är många som vill ha uppdraget och du får intervjua dem!

I början av uppdraget lägger du grunden till uppdragstagarens kommande tid i uppdraget. Lyssna noggrant på vad uppdragstagaren vill göra och skräddarsy en passande helhet åt hen. Då du även firar den nya rekryteringen med gruppen, så möjliggör du en fin grogrund för uppdragstagarens kommande tidsperiod.

Stöda kompetensen och motivationen

Detta är uppdragets mest aktiva fas. Uppdragstagaren är nu mitt i sitt uppdrag. Din uppgift är att emellanåt uppmana hen att stanna upp och reflektera kring riktningen, samt att vid behov styra hen tillbaka mot de ursprungliga målsättningarna. På detta sätt försäkrar du dig om att uppdraget inte är för stort för uppdragstagaren och att hen inte blir utbränd. Din uppgift är också att följa med uppdragstagarens kompetens och utveckling samt diskutera om dessa områden med hen. Genom dessa handlingar stöder du uppdragstagarens motivation. Då motivationen är på topp, kan uppdragstagaren få storslagna resultat till stånd.

Anknyta till scoutingen

I uppdragets sista fas koncentrerar man sig på att skapa en fin helhet av uppdraget. Själva uppdraget är färdigt men uppdragstagaren håller för tillfället på att besluta hur hen vill fortsätta. Det finns tre alternativ som alla är lika viktiga. Om du som uppdragsgivare har gjort ett gott och konsekvent arbete genom hela uppdraget är uppdragstagaren säkrare anknuten till scoutingen och ivrig över att få fortsätta med nästa uppdrag. Din uppgift är att hjälpa hen att fundera på vilken utmaning som skulle passa bäst.

 

UPPDRAGSTAGARE

Stärka motivationen

Jag såg ett fint erbjudande angående ett uppdrag och nu fick jag det! Jag får uppdraget, en ny scouthalsduk och jag blir medlem av en grupp som har möten varje månad. Uppdragsgivaren skickade material åt mig som jag ska bekanta mig med.  

Handslaget för uppdraget var bra förberett. En plan gjordes åt mig om vad jag vill lära mig, och jag fick genast säga vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Min uppdragsgivare visade intresse för mina idéer och åsikter. Det här blir skoj!


Stöda kompetensen och motivationen

Oj, det finns så mycket roligt att göra att jag inte riktigt hinner med! Jag märkte dock snabbt att det var såhär det skulle gå och tog upp det med uppdragsgivaren. Hen gav mig rådet att dela med mig av uppgifterna till resten av gruppen och det kändes genast bättre. Jag är dessutom på väg på en kurs som jag är väldigt ivrig över. Alla uppdragets delar har inte varit lika intressanta och jag orkar inte alltid koncentrera mig på all e-post. Som tur är så finns det superbra typer i min grupp som sporrar mig vidare.


Anknyta till scoutingen

Uppdraget avslutades och en tom känsla blev kvar. Mitt uppdrag var intressant men jag vill inte göra samma sak på nytt. Jag har funderat på nya uppdrag tillsammans med mina vänner. Det var bra att jag talade med min uppdragsgivare om motivationen under hela uppdragets gång. Det har lett till att jag nu bättre vet vad jag vill göra. Hen lovade också fungera som referens då jag söker arbete. Tillsammans gick vi igenom min kompetens och mina styrkor och även det var till hjälp inför nästa gång jag tänker söka nytt jobb. Det återstår att se om min kommande uppdragsgivare kan leda och stöda mig lika bra.

 

UTVECKLINGEN UNDER UPPDRAGETS GÅNG

Utöver uppdragsnyckeln finns bilden ”utvecklingen under uppdragets gång” som beskriver uppdragets målsättningar. Syftet med bilden är att underlätta stödandet av uppdragstagarens utveckling och handleda hen mot uppdragets målsättningar under hela handslagets gång.

På bilden ser man tre målsättningar som har ritats som egna pilar över de tre olika faserna.

 

Då du ser på bilden märker du att pilarna börjar innan den första fasen och fortsätter över den tredje fasen. Det är viktigt att vara medveten om uppdragstagarens ledaregenskaper, kompetens och motivation även innan uppdraget inleds. Alla har mycket kunskap redan då scoutuppdraget börjar och det är viktigt att ta det i beaktande i startskedet. Uppdraget är ju en ypperlig chans att fördjupa sin kunskap inom ett visst område.

 Ur “Utvecklingen under scoutuppdragets gång” -bilden har man även gjort ett verktyg. Verktyget är det viktigaste redskapet för uppdragstagaren i handslagsdiskussionerna. Motsvarande frågor hittar du i handslagsblanketterna. Där finns också mera utrymme för att skriva ner svar och där koncentrerar man sig endast på en fas åt gången.

Verktyget används under den inledande, den uppföljande och den avslutande handslagsdiskussionen för att följa upp hur handslagets målsättningar uppnås.

Under handslagsdiskussionerna samtalar man om nuläget och hur man kommit dit. Man diskuterar även om hur arbetet fortskrider och var tyngdpunkterna borde ligga. På det sättet får uppdragstagaren handledning i sitt uppdrag. Diskussionerna ger handledning för uppdragstagaren både i utövandet av själva uppdraget och i den egna utvecklingen.

 

Uppdragsgivarens betydelse

Uppdragsgivare har en väldigt viktig roll då man talar om uppdragstagarens utveckling.

Inom scoutingen ordnar vi ofta verksamhet för att det är så roligt! Läger samt andra projekt genomförs i snabb takt. Vi lär oss mycket då vi gör verksamhet, det är sant, men kunskap är svårt att klä i ord ifall man inte talar om det. Då man inte talat är det också avsevärt mycket svårare att uppfatta den kunskap man fått under scoutuppdragens gång.

 Det kommer en ny dimension till uppdraget då man även tar i beaktande hur uppdragstagaren kan utvecklas i sitt scoutuppdrag. Uppdragstagaren kan klara sig rätt så bra själv i utvecklingsprocessen men med rätt stöd är möjligheterna avsevärt mycket större. Uppdragsgivaren är uppdragstagarens viktigaste stöd och hen har en avgörande roll i uppdragstagarens utveckling.


Mer material om uppdragsnyckeln är på kommande. Du kan också tipsa FS Aikuisryhmä ifall du har bra material som får delas. Berätta även om du saknar något specifikt som har anknytning till uppdragsnyckeln. Du kan även läsa om uppdragsnyckelns olika faser här:

Dokument:
Uppdragsnyckel
Verktyg för utvecklingen inom uppdraget

Luokittelu: