Du är här

Uppdragsbeskrivning

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR KÅRENS TRYGGHETSPERSON

Allmänt om uppdraget

 • Trygghetspersonens uppdrag baserar sig på scouternas Tryggt tillsammans – anvisningar.
 • Trygghetspersonen bör vara åtminstone 18 år.
 • Kårmedlemmarna och åldersgruppsledarna kan vända sig till trygghetspersonen ifall hen eller någon annan scout råkar ut för mobbing, trakasserier eller annan form av kränkning inom eller utanför scoutingen.
 • Trygghetspersonerna kan gott fungera i detta uppdrag vid sidan av ett annat uppdrag.
 • Ifall kårstyrelsen inte skilt utnämner en person från kåren till trygghetsperson, hör trygghetspersonens uppgifter till kårstyrelsens ordförande (kårchefen i allmänhet).

Kunskap om Tryggt tillsammans anvisningarna

Trygghetspersonen: 

 • känner väl till Tryggt tillsammans anvisningarna, trygga tillvägagångssätt samt hur agera då det kommer till kränkande handlingar.

Närvaro, tillgänglighet samt kommunikation

Trygghetspersonen:

 • är aktivt närvarande i kårens verksamhet och evenemang så att kårens barn och unga blir bekanta med hen och de känner att det är lätt att närma sig hen. 
 • ser till att alla i kåren vet att man kan vända sig till hen i frågor som berör trakasserier, mobbing eller annan form av kränkande handlingar.
 • ser till att scouternas föräldrar är medvetna om att det i kåren finns Tryggt tillsammans anvisningar, samt kommunicerar ut detta åt föräldrarna under exempelvis kårens föräldrakväll.

Stöd till kåren åldersgruppsledare

Trygghetspersonen:

 • ger råd åt kårstyrelsen i frågor som berör Tryggt tillsammans anvisningarna.
 • stöder kårstyrelsen i situationer, där det är befogat att involvera barnskyddet och sköter tillsammans med kårstyrelsen eller FiSSc-kanslikontaktperson dylika situationer.
 • följer upp kårstyrelsens genomförande av Tryggt tillsammans webb-kursen, samt försäkrar sig om att alla myndiga kårmedlemmar och alla åldersgruppsledare har utfört Tryggt tillsammans webbutbildningen. 
 • försäkrar sig om att alla nya ledare i kåren känner till Tryggt tillsammans anvisningens innehåll.
 • delar ut Tryggt tillsammans anvisningarna samt tryggt tillsammans broschyren till alla nya ledare i kåren.

Fungera som kontaktperson

Trygghetspersonen:

 • är vid behov i kontakt med FiSSc:s kontaktperson gällande frågor som berör Tryggt tillsammans anvisningarna samt i frågor där barnskyddet är involverat.
 • försäkrar sig om att alla situationer som involverar barnskyddet informeras till verksamhetsledaren eller förbundskoordinatorn, fastän kåren själv skulle göra barnskyddsanmälan.

Utredning av frivilligas brottsliga bakgrund

Trygghetspersonen: 

 • verkställer utredningen av frivilligas brottsliga bakgrund (se Tryggt tillsammans anvisningar sid. 17-19)
 • registrerar i kuksa, under personens uppgifter (datum då utredningen genomförts), att utredningen av brottsliga bakgrunden är färdig (i Kuksa under punkten utredning av brottslig bakgrund).

Trygghetspersonens stöd

Trygghetspersonens utbildning

 • Tryggt tillsammans webbutbildningen
 • Vi rekommenderar varmt även grundutbilding för scoutledare