Du är här

Tryggt tillsammans

Tryggt tillsammans är en anvisning för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Med trygghet och välbefinnande avses att barnens grundrättigheter och mänskliga rättigheter uppfylls. Med anvisningen vill vi garantera att barns och ungas välbefinnande uppmärksammas i all scoutverksamhet och att de unga och vuxna som verkar inom scoutingen vet hur de med sin insats kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Ett nytt uppdrag: trygghetsperson i kåren
Kåren utnämner 1-2 trygghetspersoner vars uppgift är att stöda kårens medlemmar gällande anvisningen ”Tryggt tillsammans” och att vid behov fungera som kontaktperson mellan kåren och FiSSc. Trygghetspersonerna är väl insatta i anvisningens innehåll, känner till modellerna för trygg verksamhet i kåren och vet vilka åtgärder eventuella fall av kränkande behandling kräver. 

Häftet ”Tryggt tillsammans” är främst till för behandling i kårstyrelsen och för trygghetspersonerna som förutsätts förstå och ta till sig innehållet för vidare åtgärder. 
Flyern ”Tryggt tillsammans” ger instruktioner för hur man ska gå till väga i kåren då barnskyddsanmälan krävs. Flyern delas ut i kåren till alla medlemmar som fyllt 15 år.

Gör så här:

  1. Dela ut häftet åt alla i kårstyrelsen. Flera exemplar av häftet och flyern kan skrivas ut/läsas på webben eller beställas från kansliet.
  2. Behandla materialets innehåll i kårstyrelsen.
  3. Godkänn anvisningen på kårstyrelsens möte, så att anvisningen blir kårens anvisning.
  4. Utse kårens trygghetsperson/-er och ge dem det uppdraget i Kuksa.
  5. Ta reda på hur man går tillväga i er kommun då man gör en barnskyddsanmälan (t.ex. via kommunens webbsida).
  6. Dela ut flyern till kårens alla ledare (över 15 år) och behandla gemensamt innehållet i anvisningen. Berätta även för alla ledare hur man går tillväga i er kommun vid en eventuell barnskyddsanmälan.
  7. Uppmana era kårledare att gå webbkursen Tryggt tillsammans. Var och en loggar in i Moodle med sitt ScoutID. Fullgjord webbkurs ger direkt en märkning i Kuksa om utförd kurs!
  8. Informera scouternas föräldrar om att den nya anvisningen följs i kåren. Modellbrev finns bland i bilagorna.

 

Materialet och nätkursen för Tryggt tillsammans har utarbetats av

Kati Palsanen, socialarbetare, VTM
Kaisa Pasanen, socialarbetare, VTM
Jenna Ahlmark, läkare, LL
Jenna Honkanen, barnträdgårdslärare, KM
Jutta Huovinen, kommunikations-studerande