Du är här

Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris

Sten Nylander är den tuffaste av tuffa patrullrådighetstävlingar inom FiSSc. Det finns vanliga läger-rådd där alla patruller deltar, och så finns det Sten Nylander.

 

TÄVLINGSSTADGAR

1. Syfte
Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris är den ärevördigaste av alla patrullrådighetstävlingar som arrangeras inom FiSSc. I tävlingen möts kårernas elitpatruller för att i ädel kamp tävla om titeln FiSSc:s bästa explorerscoutpatrull. Under tävlingen mäts färdighetsnivån i förbundets scoutkårer.

2. Tävlingens ursprung
Sten Nylander var kårchef i Spanarna under början av 1900-talet, och var en älskad och inspirerande scoutprofil för hela den finlandssvenska scoutrörelsen. Under en seglats kapsejsade båten på väg hem från Mariehamn, och Sten Nylander drunknade då han försökte simma efter hjälp. Tävlingen instiftades till hans ära – att komma hem med Nylanders vandringspris var den finaste äran en patrull kunde få.

3. Plats och tidpunkt
Tävlingen bör hållas på varje förbundsläger som ordnas sommartid.

4. Arrangör
I god tid före tävlingen utser förbundslägrets stab en tävlingsledning och en tävlingschef.

5. Övervakning, jury
5.1 Förbundsstyrelsen har rätt att inställa tävlingen då vägande skäl föreligger, t.ex. då det är ifrågasatt om tävlingen kan genomföras på ett värdigt sätt.
5.2 Fall som inte förutsetts i dessa stadgar avgörs enbart av tävlingsledningen.

5. Kallelse
Tävlingskallelsen med förhandsdirektiv bör vara förbundets kårer tillhanda senast tre månader före förbundslägret. I tävlingskallelsen framgår tävlingsdatum, anmälningsinstruktioner, nödvändig utrustning för deltagarna, specifika regler för tävlingen samt tävlingsstadgan, med information om tävlingsklassen, tävlingsgrenar, bedömningsgrunder och tävlingens historia.

7. Deltagare
7.1. Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris är öppen för alla kårer inom förbundet och de tävlande kårerna representeras av en patrull bestående av fyra till sex explorerscouter. Ingen i patrullen får ha fyllt 18 år. En kår kan delta med flera patruller om den så önskar. Endast kårens bästa patrull inverkar på kårens placering.  De slutliga patrullsammansättningarna bör vara arrangörerna tillhanda en halv timme före tävlingens start. Patrullerna får anmälas med reserver. Dessa kan medan tävlingen pågår rycka in, men endast av tvingande skäl och endast med tävlingsledningens godkännande.
7.2 Deltagarna bör vara medlemmar i en scoutkår och de bör ha betalt sin medlemsavgift till FiSSc.
7.3 Kårer med för få explorerscouter för ett helt lag får slå ihop sig med en annan kår i samma situation. Laget bestämmer i så fall vid anmälningen vilkendera kåren de representerar.

8. Klassindelning
Klassindelning saknas.

9. Anmälan, anmälningsavgift
Ingen anmälningsavgift uppbärs.

10. Ekonomi, arrangemang
Tävlingens budget ingår som ett moment i lägrets programbudget.

11. Tävlingstekniskt innehåll
Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris sker i följande fyra grenar:
1. Allmänt uppträdande
2. Patrullrådighetstävling
3. Knopslagning
4. Matlagning

11.1 Allmänt uppträdande
Under tävlingen bedömer tävlingsledningen ordningen, scoutmässigheten samt den inre sammanhållningen i patrullen.

11.1.1. På varje kontroll bedömer kontrollanterna gemensamt patrullens uppträdande.

11.1.2. Patrullernas uppträdande då de genomför tävlingsgrenarna 2-4 får inte påverka resultatet i dessa grenar, utan uppträdandet hänförs tävlingsgren 1.

11.2. Patrullrådighetstävlingen
Patrullrådighetstävlingen bör omfatta 5-8 uppgifter av vilka en är en I-hjälpsuppgift och en den sammanlagda tiden för genomförandet av patrullrådighetstävlingen. De övriga uppgifterna bör direkt hänföra sig till aktiviteter i spejar- och explorerscouternas scoutprogram. Uppgifterna bör väljas så att de visar patrullens förmåga att snabbt finna sig tillrätta i olika situationer, patrulledarens förmåga att leda och fördela arbetet samt förmågan till samarbete inom patrullen. Rena idrottsgrenar får inte ingå.

11.3. Knopslagning
Tävlingsledningen väljer sex olika knopar. Dessa kombineras i sex olika grupper om två i varje. Varje patrullmedlem får efter lottning en sådan grupp. Det får endast ingå sådana knopar som ingår i åldersgruppernas scoutprogram. Knopslagningen bör ske under så avancerade omständigheter som möjligt.

11.4. Matlagning
Matlagningen bör ske i terrängen. Patrullen utför matlagningen gemensamt. Tävlingsledningen tillhandahåller alla ingredienser och eventuella hjälpmedel.

12. Resultaträkning, utkorande av segrare
Resultaträkningen sker enligt bedömningsgrunder och bedömningsprinciper som fastställs på förhand. I varje orderbrev bör bedömningsgrunderna framgå. Maximipoängen för de fyra olika grenarna bör förhålla sig som 1:8:2:2.

13. Protest 
Protest mot enskild tävlingsuppgift inlämnas skriftligt till tävlingsledningen senast en timme efter målgången. Protester behandlas av ett kollegium bestående av scoutchefen, eller dennas representant, lägerchefen och tävlingschefen.

14. Publicering av resultaten
Tävlingsresultaten kungörs vid lägrets avslutning, varvid skölden och diplomet, som undertecknats av scoutchefen och tävlingschefen, överlämnas till den segrande kåren företrädd av den segrande patrullen. Den officiella resultatförteckningen skall snarast möjligt publiceras via en eller flera av FiSSc officiella kommunikationskanaler.

15. Pris
15.1. Föremål för tävlan är en sköld, Sten Nylanders vandringspris, som donerats av Sten Nylander, i tiden kårchef för Helsingfors Scoutkår Spanarna, till Finlands Svenska Scoutförbund r.f. Sten Nylanders vandringspris består av en silversköld med pojkförbundets märke och Helsingfors Scoutkår Spanarnas sköld i emalj.

15.2. Efter varje tävling ingraveras på sköldens baksida den segrande kårens namn jämte årtalet för tävlingen. Inskriptionen, som görs med små bokstäver får ha en maximilängd av 4,5 cm.

15.3. Den vinnande kåren ansvarar för skölden och är skyldig att ersätta den om den av någon orsak skulle förkomma under den tid den är i kårens ägo. Kåren skall tillställa skölden lägerledningen senast två månader före lägrets början. Om tävlingen inte hålls skall skölden tillställas förbundet så snart förbundet fattat beslut om att tävlingen inställs.

15.4. Originalritningarna till skölden jämte diplom förvaras i förbundets arkiv.

16. Arkivering
Över tävlingen skall föras noggrant protokoll. Alla bedömningsprotokoll skall i original överlämnas till förbundskansliet för arkivering.

17. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa stadgar är fastställda av förbundsstyrelsen 17.3.2014 och kan ändras av förbundsstyrelsen på förslag av förbundsstyrelsen eller förbundets programgrupp.

 Foto: Emma Storbacka