Du är här

Sjöscouttävlingen

1. Syfte
Avsikten med tävlingen är att uppmuntra deltagarna att utveckla sina sjöscoutfärdigheter och knyta kontakter deltagarna emellan.

2. Plats och tidpunkt
2.1. Sjöscouttävlingen går av stapeln så att kårerna ordnar uttagningar för en FiSSc final.
2.2. Sjöscouttävlingen ordnas vid behov.

3. Arrangör
Tävlingen arrangeras av Sjörådet eller en arrangör som Sjörådet utsett.

4. Övervakning, domar- kollegium
Sjörådet fungerar som övervakare och domarkollegium.

5. Kallelse
Tävlingskallelsen skall vara alla berörda kårer tillhanda senast tre veckor före tävlingsdagen. Giltig kallelse kan publiceras i någon scoutpublikation. Tävlingskallelsen bör innehålla uppgifter om tävlingsgrenarna, lagtävlingen, arrangörerna, samlingsplats, tävlingsavgiftens storlek samt vad avgiften berättigar till, anmälningssätt och möjlighet till efteranmälan.

6. Deltagare
Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla godtyckligt antal lag, bestående av 4 personer. Deras ålder får högst vara (enligt 31.12 föregående år), två personer 16 år och två personer 14 år. I de individuella grenarna räknas de tre bästa individuella resultaten per gren som lagets resultat.

7. Klassindelning
Alla lag tävlar i samma klass.

8. Anmälan, anmälningsavgift
8.1.1. Anmälningarna bör vara arrangörerna tillhanda senast 10 dagar före tävlingsdatum.
8.1.2. Arrangörerna har rätt att ta emot efteranmälningar på startplatsen.
8.2.1. Deltagaravgiften skall betalas i samband med anmälan.
8.2.2. För deltagare som uteblivit återbetalas inte deltagaravgiften utom då annulleringen skett innan anmälningstiden gått ut.
8.3. Deltagande kår har rätt att senast i tävlingskansliet ersätta uteblivna deltagare med nya deltagare.

9. Ekonomi, arrangemang
Arrangörerna ansvarar för att tävlingens ekonomi är inom ramen för den budget som slagits fast.

10. Tävlingstekniskt innehåll
Tävlingen består av sex (sju) olika grenar: knopslagning, trosskastning, livlina, praktikbana, signalering, navigation (och vattentävling). 

10.1 Knopslagning
Knoprepen ligger på tävlingsbanan parallellt efter varandra med ett mellanrum på 1 meter. Knoparna slås i följande ordning: sjömansknop (råbandsknop), skotstek, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek. Knopningen går på tid och tiden är resultatet. Starten sker enligt kontrollantens kommando: På platserna, färdiga, slå.
Vid det första kommandot ställer sig deltagarna bakom det första knoprepet. Vid kommandot "färdiga" får deltagaren huka sig ner och inta bästa möjliga startställning utan att vidröra knoprepet. Vid kommandot "slå" börjar tidtagningen och deltagaren börjar slå den första knopen.
Vid tjuvstart (intervallen mellan "färdiga" och "slå" skall vara 2 - 3 sekunder) kallas deltagarna tillbaka och starten tas om. Högst två omstarter får göras utan strafftid. Vid en tredje tjuvstart läggs 15 sekunder till deltagarens sluttid. Ytterligare tjuvstarter leder till att tävlanden utestängs.
Om en eller flere knopar är felslagna eller så dåligt tilldragna att de går upp, ges deltagaren ett nytt försök omedelbart efter det första försöket. Om samma fel upprepas vid det andra försöket läggs till totaltiden 15 sekunder strafftid per felslagen knop eller knop som gått upp.
När den sista knopen - pålsteken - lämnar deltagarens händer ropar han/hon "nu"; kontrollanten avläser tiden och antecknar den i protokollet . Kontroll av att knoparna är rätt slagna och ordentligt tilldragna görs och eventuell strafftid antecknas omedelbart efter prestationen.
Knoparna får i princip slås hur som helst bara de blir rätt och ordentligt tilldragna, dock så att de går att slå på samma sätt i verkligheten med t.ex. en fast part (båten) i pålsteken. Vissa begränsningar finns dock: sjömansknopen, skotsteken och pålsteken skall lämnas liggande på marken medan dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part slås runt varsitt ben, men foten på det ben runt vilket knop slås bör hela tiden stadigt vidröra marken.

10.2. Livlina
Livlinan skall vara minst 12 meter lång med en diameter av 6 mm och den får vara av valfritt material. Livlineklumpen bör väga ca 0,3 kg. Målet är 1,5 meter brett och indelas såsom skissen på sidan 32. Målet kan bestå av en planka eller motsv som är högst 1 cm tjock och i vilken slagits in spikar eller pinnar som skall vara 15 cm långa räknat från plankans översida.
Den tävlande placerar sig jämte livlinan bakom kaststrecket. Den tävlande kastar 5 kast vilkas sammanlagda resultat är deltagarens slutresultat. Livlinans lösa ända får inte vid något av kasten överskrida kaststrecket. Då ger kastet noll poäng. Detsamma gäller om deltagaren gör övertramp, d.v.s. stiger över kaststrecket.
Banans längd är 10 meter och den begränsas i ena ändan av kaststrecket och i andra ändan av målet (plankan).
Som resultat för varje kast noteras den bästa poängsumman som antingen linan eller klumpen vidrör. På skissen skulle lina A ge 7 poäng, lina B 8 poäng och lina C i det här fallet 0 poäng.
Omedelbart efter slutfört kast bör deltagaren lämna linan liggande på marken så att kontrollanten kan avläsa resultatet. Det är alltså inte tillåtet att försöka förbättra resultatet genom att svinga linan efter själva kastet.
Livlinekastningen går inte på tid.

10.3. Trosskastning
Repet (trossen) bör vara minst 8 meter långt, ha en grovlek av 12 mm i diameter och kan vara av valfritt material.
Banans längd är 6 meter och målet består av en 1 meter lång batting med måtten 50 x 100 mm. Battingen skall stå på kant och får stödas på lämpligt sätt så att den hålls i samma läge under tävlingens gång. Banan begränsas i ena ändan av kaststrecket och i andra ändan av målet (plankan). Kaststrecket skall jämföras med en båtreling, det går inte att stiga över strecket, d.v.s göra övertramp. Sådana kast underkänns.
Det gäller att få 5 träffar så snabbt som möjligt, d.v.s. att få repet "upp på kajen", över plankan. Det räcker alltså inte att repet vidrör plankan från den sida man kastar, utan någon del av repet måste gå över plankan vid själva utkastet. Även om repet vid indragningen skulle gå att svinga över plankan räknas det inte. Kontrollanten noterar antalet träffar och antecknar resultatet i tävlingsprotokollet .
En särskild bankontrollant bör finnas tillhands för att hjälpa trossen över plankan ifall den skulle trassla in sig vid indragningen, likaså för att snabbt ställa plankan tillbaka på kant om den är dåligt stöttad och faller under tävlingens gång. I det fall att bankontrollanten inte kan göra detta utan att den tävlande blir störd avbryts tävlingen och prestationen får göras på nytt. Tävlingens huvuddomare (i finalen) avgör när den tävlande blir störd och får ta om sin prestation.
Tid tas med sekundameter eller motsvarande efter kontrollantens kommandon. Vid kommandot "på platserna" får deltagaren samla upp linan och göra sig klar för kastet. När deltagaren står stilla ges kommandot "färdiga" och 2 - 3 sekunder efter det ges kommandot "kasta" varvid kont-rollanten knäpper igång klockan. Vid kommandot "färdiga" får deltagaren ta sats för det första kastet. Tiden avbryts när kontrollanten uppfattar att trossen för femte gången träffar plankan så att kastet är godkänt. Trossen kastas i valfri stil, dock under den förutsättningen att det kan utföras på samma sätt ombord på en segelbåt.

10.4 Praktikbana
Praktikbanan innehåller följande moment:

 

  • pålstek med öglan fast i en förtöj-ningsring. I öglan skall man ha ett extravarv kring förtöjningsringen för att undvika skavande av linan.
  • skarvning av två olika tjocka rep medelst dubbel skotstek.
  • dragning av ett skot genom ett block och därefter en åtta (stopknop) på repets ända.
  • beläggandet av en knap.

I praktikbanan slås alla momenten efter varandra. Praktikbanan går på tid och tiden är resultatet. I praktikbanan tillämpas följande strafftider: * inte/felknop, inte/felslaget på knapen 20 sekunder strafftid. Strafftiden adderas till sluttiden.

 Laggrenar
10.5 Signalering
Någon av följande uppgifter löses på tävlingen, arrangörerna väljer gren.

  • sändande och mottagande av ett nödmeddelande i VHF-radiotrafiken.
  • bokstavering enligt internationella bokstaveringsalfabetet.
  • iordningsställandet av en VHF/LA.

Exakthet ur sjövettssynpunkt avgör.

10.6 Navigering
En lättare skärgårdsnavigeringsdel och en svårare del som innehåller bestickföring ingår. Navigationen är dock aldrig svårare än 1-klassprovens svårighetsgrad. Exakthet ur sjövettssynpunkt avgör.

10.7 Rodd, segling eller simning
Arrangeras endast om det är praktiskt möjligt, bör meddelas i tävlingskallelsen. Grenen går på tid och tiden avgör.

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
11.1. Poängen i de olika grenarna räknas på samma sätt som vid olympiska seglingstävlingar, d.v.s. enligt varje deltagares individuella placering erhålls ett poängtal. I knopslagningen avgör den snabbaste tiden, i livlinan högsta poängtalet och i trosskastningen den snabbaste tiden.

Poängtalet fås enligt följande:
segraren        0 poäng
2:a plats        3 poäng
3:e plats        5,7 poäng
4:e plats        8 poäng
5:e plats        10 poäng
6:e plats        11,7 poäng
Övriga placeringar = placering + 6 poäng.

11.2. Lagets slutliga resultat består av summan av deltagarnas poängtal i de olika grenarna.
11.3. Vinnare är det lag som har det sammanlagt lägsta poängtalet. Om två eller flera lag stannar på samma poängtal avgör antalet bättre placeringar.

12. Protest
Protest kan inlämnas mot arrangemangen, deltagare och/eller resultat. Protester mot arrangemangen och/eller deltagare skall inlämnas senast en timme efter det att tävlingen avslutats. Protester mot resultatförteckningen skall inlämnas senast en vecka efter det resultaten publicerats. Protesterna skall inlämnas skriftligt.

13. Publicering av resultaten
En officiell resultatförteckning skall publiceras i FiSSc:s scoutpublikation senast två nummer efter tävlingsdatum. Resultaten bör innehålla lagresultat för de bästa patrullerna med tider och lagsammansättning. Dessutom skall de tre bästa individuella resultaten per gren publiceras.

14. Pris
De tre bästa lagen belönas med pris som bestäms av Sjörådet. Vandringspris kan utdelas om så besluts.

 

Reglerna på denna sida är ändrade till den mån att samtliga "Sjöscoutkommittén" har bytts ut mot "Sjörådet", i och med ett namnbyte skedde på gruppen i samband med FiSSc:s organisationsomändring 2004.