Du är här

På rätt köl

På rätt köl är en tävling för kårsegelbåtlag. Lagen är utrustade med traditionell seglats- och båtutrustning och skall med hjälp av denna lösa uppgifter på kontroller som betonar sjö-, scout- och navigeringskunskaper.

På rätt köl arrangeras vid behov och i samband med större finlandssvenska sjöscoutläger och scout-eskadrar.

Tävlingen introducerade år 1978 och arrangerades då 1-2 juni i Rilax-vattnena. I tävlingen, som arrangerades av Sjöscoutkåren Bågskyttarna (nuvarande Sjöscoutkåren Sailors) och på initiativ av Henrik Huldén, deltog sju båtlag. Vann gjorde Sjöscoutkåren Havsörnarna med Wivan II, och erhöll dåvarande vandringspriset skutan Marika.

Tävlingen har som mest haft ett 10-tal båtlag och tog en paus från början av 80-talet till 1994, varefter tävlingen har arrangerats med jämna mellanrum.

 

TÄVLINGSSTADGAR

1. Syfte
På rätt köl är en patrullrådighetsseglats med huvudvikten lagd på att pröva och förbättra deltagarnas färdigheter, sjömanskap och praktisk terrester navigation.

2. Plats och tidpunkt

2.1. Tävlingen arrangeras vid behov.
2.2. Tävlingen arrangeras i den finländska skärgården.
 

3. Arrangör
En lämplig arrangör arrangerar tävlingen i samråd med Sjörådet.
 

4. Övervakning, jury
Som övervakare fungerar av Sjörådet eller förbundsstyrelsen utsedd övervakare. Domarkollegiet består av övervakare samt tävlingsledare. Domarkollegiet behandlar tävlingstekniska frågor.
Kollegiets beslut kan inte överklagas.
 

5. Kallelse
Tävlingskallelsen bör vara alla berörda kårer tillhanda senast två månader före tävlingsdagen. Kallelsen skall publiceras i någon scoutpublikation. 
Tävlingskallelsen skall innehålla uppgifter om tävlingen, arrangörerna, samlingsplats, startavgiftens storlek samt vad avgiften berättigar till, anmälningssätt och möjlighet till efteranmälan.
 

6. Deltagare
6.1. Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla ett valfritt antal båtlag. FiSSc:s styrelse kan bevilja tävlingsarrangörerna rätt att begränsa antalet deltagare om detta kan anses befogat. Eventuella begränsningar bör offentliggöras i samband med kallelsen.
 
6.2. Varje deltagande båt bör fylla följande villkor:

  • framdrivs med segel
  • lämpar sig för seglats i de vatten där tävlingen arrangeras (Sjörådet avgör)
  • är utrustad minst enligt FSF:s besiktningsklass B 2 eller sjöscoutbåtar, enligt FS:s utrustning för skärgårdssegling.

6.3. Varje deltagande besättning bör fylla följande krav:

  • har under tävlingen en besättning på minst tre personer, av vilka minst tre bör vara scouter.
  • befälhavare ombord bör vara en 17 år fylld scout, som innehar skärgårdscertifikat eller har motsvarande kunskaper. 

7. Klassindelning
Klassindelning saknas. 
 

8. Anmälan, anmälningsavgift
8.1.1. Anmälningarna sker kårvis och de bör vara arrangörerna tillhanda senast två veckor före tävlingsdatum.
8.1.2. Arrangörerna har rätt att ta emot efteranmälningar på startplatsen.
8.2.1. Deltagaravgiften skall betalas i samband med anmälan.
8.2.2. För efteranmälda deltagare har arrangörerna rätt att kräva dubbel avgift. För uteblivna deltagare returneras inte deltagaravgiften utom i fall att annulleringen skett före anmälningstidens utgång.
8.3. Varje deltagande kår har rätt att senast i tävlingskansliet för samma avgift insätta nya deltagare i stället för uteblivna. 
 

9. Ekonomi, arrangemang
9.1. Arrangörerna svarar för tävlingens ekonomi inom ramen för den budget som slagits fast av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen. Om arrangörerna önskar någon annan budgeteringsgrund bör denna godkännas av förbundsstyrelsen.
9.2. Tävlingsledningen är inte ansvarig för en skada som en deltagare åsamkar. 
 

10. Tävlingstekniskt innehåll
10.1. På rätt köl utformas som en patrullrådighetstävling, där en del av tiden omfattar segling under dygnets mörka timmar. Seglingstiden är inte föremål för tävling och inte heller kontrolluppgifterna får gynna snabba och lättmanövrerade båtar. 
10.2. Kontrollerna får i princip utföras i valfri ordning, dock med beaktande av de instruktioner som ges till deltagarna vid starten. 
 

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
Resultaten räknas enligt poängtabeller som arrangörerna uppgjort i enlighet med gällande bedömningspraxis för patrullrådighetstävlingar.
  

12. Protest
12.1. Protest kan inlämnas mot arrangemangen, deltagare, domarkollegium och/eller resultat. Protester mot arrangemangen och/eller deltagare inlämnas senast en timme efter det att målet dragits in. Protester mot resultatförteckningen skall inlämnas senast en vecka efter det att resultatet publicerats. Protesterna bör inlämnas skriftligt. Protestavgiften är deltagaravgiften högst tiofaldigad.
12.2. Tävlingens karaktär förutsätter självdisciplin och känsla för "fair play". Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera deltagare som försöker förbättra sitt resultat genom att frångå denna princip. 
 

13. Publicering av resultaten
Den officiella resultatförteckningen bör tillsändas varje deltagande kår senast tre månader efter tävlingen.
Resultaten bör innehålla antalet startande och alla resultat per kontroll. Resultaten skall i förkortad form (de tre bästa lagen) publiceras i en scoutpublikation. 
 

14. Pris
Föremål för tävlan är ett vandringspris, som tillfaller den vinnande båts besättningen att behållas tills "På rätt köl" arrangeras nästa gång. Priset tillfaller för gott den befälhavare, som tre gånger som befälhavare har fört den vinnande båten. FiSSc ansvarar för att ett nytt pris anskaffas. 
 

15. Arkivering
Arrangörerna skall inom en månad efter tävlingen tillställa förbundskansliet en fullständig uppsättning av tävlingsmaterialet för arkivering. 
 

16. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa regler är godkända och fastställda av förbundsstyrelsen 10.1.1993 och kan ändras på förslag av förbundsstyrelsen eller av Sjörådet.

 
Målgrupp: 
Äldre ledare (22+)
Explorerscouter (15-17 år)
Roverscouter (18-22 år)
Spejarscouter (12-14 år)