Du är här

Med rätt paddel

Med rätt paddel är en tävling för explorerscouter och äldre, som utförs parvis i egen kanot eller kajak. Deltagarna är utrustade med patrullutrustning (kniv, såg, yxa, surrningssnöre, trangia, etc.) samt utrustning för övernattning och skall under helgen utföra en färdighetstävling med inriktning på sjö- och strandfärdigheter.

Med rätt paddel arrangeras vartannat år i den inre skärgården eller på sjöar eller andra vattendrag.

Med Rätt Paddel ordnades för första gången i Pellinge år 2009. I tävlingen deltog 10 lag; 9 lag i kanot och ett lag i kajak. Rutten gick över öppnare fjärdar och genom smala vasskanaler och var ungefär 24 km lång.

 

TÄVLINGSSTADGAR

1. Syfte
Med rätt paddel är en patrullrådighetstävling som genomförs parvis i kanot eller kajak. Tonvikten ligger på sjö- och strandfärdigheter.
 

2. Plats och tidpunkt
2.1. Tävlingen arrangeras vartannat år så att den inte arrangeras de samma år som På rätt köl.
2.2. Tävlingen arrangeras i den inre skärgården eller på sjöar eller andra för paddling lämpade vattendrag.
   

3. Arrangör
En lämplig arrangör arrangerar tävlingen i samråd med Sjörådet.
 

4. Övervakning, jury
-
 

5. Kallelse
Tävlingskallelsen bör vara alla kårer tillhanda senast två månader före tävlingsdagen. Kallelsen skall publiceras i någon scoutpublikation. 
Tävlingskallelsen bör innehålla uppgifter om tävlingen, arrangörerna, samlingsplats, anmälningsavgiftens storlek samt vad avgiften berättigar till, anmälningssätt och möjlighet till efteranmälan. 
 

6. Deltagare
6.1. Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla ett valfritt antal lag. FiSSc:s förbundsstyrelse kan bevilja tävlingsarrangörerna rätt att begränsa antalet deltagare om detta kan anses befogat. Eventuella begränsningar bör offentliggöras i samband med kallelsen.
6.2. Lagets sammansättning:

  • Laget består av två personer.
  • Lagmedlemmarna bör vara explorerscouter eller äldre.
  • Åtminstone den ena lagmedlemmen bör vara medlem av FiSSc:s medlemsorganisation. Lagmedlemmarna kan representera olika kårer.

 

7. Klassindelning
Alla lag tävlar i samma klass. Tävlingsledningen kan dock vid behov fatta beslut om klassindelning på basen av kanot-typ, eller lagmedlemmarnas åldersgruppstillhörighet. Ifall tävlingsledningen fattar beslut om olika tävlingsklasser bör klasserna framgå av tävlingskallelsen.
 

8. Anmälan, deltagaravgift
8.1.1. Anmälningarna sker kårvis enligt den tidtabell som anges i tävlingskallelsen.
8.1.2. Arrangörerna har rätt att ta emot efteranmälningar. 
8.2.1. För efteranmälda deltagare har arrangörerna rätt att avkräva dubbel avgift. 
8.2.2. Uteblivna lag måste erlägga halva deltagaravgiften ifall annulleringen skett senare än 30 dagar före tävlingen. Ifall laget annullerar senare än fem dagar före tävlingen måste laget erlägga hela avgiften. Detta gäller inte ifall av sjukdom, eller ifall kåren ställer upp ett annat lag i stället. 
 

9. Ekonomi, arrangemang
9.1. Arrangörerna svarar för tävlingens ekonomi inom ramen för den budget som slagits fast av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen. Om arrangörerna önskar någon annan budgeteringsgrund bör denna godkännas av förbundsstyrelsen. 
9.2. Tävlingsledningen är inte ansvarig för en skada som en deltagare åsamkar. 
 

10. Tävlingstekniskt innehåll
Med rätt paddel utformas som en patrullrådighetstävling där lagen förflyttar sig mellan kontrollerna med kanot eller kajak. 
 

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
Resultaten räknas enligt poängtabeller som arrangörerna uppgjort i enlighet med gällande bedömningspraxis för patrullrådighetstävlingar.
 

12. Protest
12.1. Protest kan inlämnas mot arrangemangen, deltagare, domarkollegium och/eller resultat. Protester mot arrangemangen och/eller deltagare inlämnas senast en timme efter det att målet dragits in. Protester mot resultatförteckningen skall inlämnas senast en vecka efter det att resultatet publicerats. Protesterna bör inlämnas skriftligt. Protestavgiften är deltagaravgiften högst tiofaldigad.
12.2. Tävlingens karaktär förutsätter självdisciplin och känsla för ”fair play”. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera deltagare som försöker förbättra sitt resultat genom att frångå denna princip.
 

13. Publicering av resultaten
Den fullständiga resultatförteckningen bör tillsändas varje deltagande kår senast tre månader efter tävlingen.
Resultaten bör innehålla antalet startande och alla resultat per kontroll. Resultaten skall i förkortad form (de tre bästa lagen) publiceras i en scoutpublikation. 
 

14. Pris
Föremål för tävlan är ett vandringspris, som tillfaller det vinnande laget att behållas tills "Med rätt paddel" arrangeras nästa gång. 
 

15. Arkivering
Arrangörerna skall inom en månad efter tävlingen tillställa förbundskansliet en fullständig uppsättning av tävlingsmaterialet för arkivering. 
 

16. Fastställande och ändring av stadgar
Dessa regler är godkända och fastställda av förbundsstyrelsen 8.6.2010 och kan ändras på förslag av förbundsstyrelsen eller av Sjörådet. 

 

Målgrupp: 
Äldre ledare (22+)
Explorerscouter (15-17 år)
Roverscouter (18-22 år)