Du är här

FiSScs Navigationstävling

1. Syfte
Tävlingens syfte är att mäta kunskaper i terrester navigation under tidspress samt att uppmuntra till skolning och intresse för teoretisk navigation. Tävlingen ordnas mellan scouterna och kårerna i förbundet.
 

2. Plats och tidpunkt
Tävlingen arrangeras årligen i samband med sjöscoutledardagarna. 
 

3. Arrangör
Tävlingen arrangeras av Sjörådet eller av en arrangör som Sjörådet utsett. 
 

4. Övervakning, jury
Sjörådet utser en övervakare för arrangemangen. Domarkollegiet består av övervakaren och tävlingsledaren. Kollegiets beslut kan inte överklagas. 
 

5. Kallelse
Tävlingskallelsen bör vara alla berörda kårer tillhanda i samband med kallelsen till sjöscoutledardagarna. Giltig kallelse publiceras i någon scoutpublikation. Tävlingskallelsen bör innehålla uppgifter om den individuella tävlingen samt om lagtävlingen och om anmälningsförfarandet. 
 

6. Deltagare
Alla FiSSc:s medlemskårer har rätt att anmäla valfritt antal deltagare. Sjörådet kan bevilja tävlingsarrangörerna rätt att begränsa antalet deltagare om detta anses befogat. Eventuella begränsningar skall offentliggöras i samband med kallelsen. Deltagarna bör tillhöra den kår de representerar och ha betalt sin medlemsavgift till FiSSc för tävlingsåret. 
 

7. Klassindelning
Tävlingen är uppdelad i en individuell tävling och en lagtävling. Deltagande i den individuella tävlingen förpliktar inte till deltagande i lagtävlingen. Deltagandet i lagtävlingen sker genom tvåmannalag som meddelats på förhand, där poängen från vardera tävlandens individuella resultat räknas ihop. 
 

8. Anmälan, anmälningsavgift
Anmälningarna bör kårvis vara arrangörerna tillhanda senast en timme före tävlingen. 
 

9. Ekonomi, arrangemang
Tävlingen ingår i sjöscoutledardagarnas program varvid den skall beaktas i dagarnas budget.
 

10. Tävlingstekniskt innehåll
Tävlingen är en tävling i teoretisk terrester navigation som i huvudsak omfattar de områden som ingår i Finlands Navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen. Uppgifterna utförs på Carta Marina för att undvika kända vatten för någon tävlande. 
 

11. Resultaträkning, utkorande av segrare
Bedömningsgrunderna meddelas de tävlande före tävlingens start.
11.1 Tävlingen går på tid, där en s.k. idealtid gjorts upp.
11.2 Den tävlande som får mest totalpoäng utgår som segrare i den individuella tävlingen. Det lag vars sammanlagda totalpoäng är störst utgår som segrare i lagtävlingen. 
 

12. Protest
Protest kan inlämnas mot arrangemang och/eller deltagare. Protest inlämnas till domarkollegiet. Protest bör inlämnas skriftligt senast en timme efter det att resultaten kungjorts. 
 

13. Publicering av resultaten
Den officiella resultatförteckningen kungörs i samband med avslutandet av sjöscoutledardagarna och publiceras även i FiSSc:s ledartidskrift. 
 

14. Pris
Den kår som det segrande laget representerar får en inteckning i vandringspriset. Den kår som får tre inteckningar efter varandra vinner priset för evigt. FiSSc ombesörjer anskaffandet av ett nytt vandringspris. 
 

15. Arkivering
Arrangörerna skall inom en månad efter slutförd tävling tillställa förbundskansliet en fullständig uppsättning av tävlingsmaterialet för arkivering. 
 

16. Fastställande och ändring av stadgar 
Dessa regler är fastställda av förbundsstyrelsen 10.1.1993 och kan ändras av förbundsstyrelsen på eget initiativ eller på förslag av Sjörådet.

 

Reglerna på denna sida är ändrade till den mån att samtliga "Sjöscoutkommittén" har bytts ut mot "Sjörådet", i och med ett namnbyte skedde på gruppen i samband med FiSSc:s organisationsomändring 2004.