Du är här

Skepparkurs

Skepparkursen passar roverscouter samt äldre ledare. Kursdeltagarna skall ha genomfört skärgårdsskepparkursen, som ordnas av FiSSc, beviljats skärgårdscertifikat och ska gärna fungerat som skeppare på skärgårdsseglatser. 

Avsikten med kursen är att kursdeltagaren, efter genomgången kurs, innehar de kunskaper som behövs för att fungera som skeppare på scoutbåtar under högsjöseglatser.

Efter att att ha deltagit i sjöräddningskurs och första hjälpkurs, samt erhållit scoutledarfullmakt och VHF-certifikat kan kursdeltagaren ansöka om högsjöcertifikat. Kursen består av en teoridel och en praktikdel.

Kursens mål

Skepparkursens målsättning är att kursdeltagaren efter kursen:

 • behärskar de teoretiska och praktiska sjöfartskunskaper som behövs för att fungera som en ansvarsfull befälhavare i öppen sjö i alla väderförhållanden

 • innehar de kunskaper som behövs för att säkert ta sig fram på sjön

 • kan planera och förverkliga både utbildnings- och programmässigt mångsidiga scoutseglatser

 

Teoridel

Kursens innehåll
 • Kust- och högsjönavigation

 • (jordklotets indelning, kartprojektioner, kurskorrigeringar, tidvatten, astronomisk navigation, loxodrom, positionsbestämning)

 • Elektroniska hjälpmedel (gps, dgps, radar, plotter)

 • Lagar och förordningar

 • Sjösäkerhet

 • Båtens konstruktion och utrustning

 • Meteorologi

 • Seglatsplanering

 • Skepparansvar och sjöscouting

 • Utbildning och program under seglatser

 

Praktikdel

Kursens innehåll

Mörkernavigering, navigering i outmärkta farleder, kust- och öppethavsnavigering, radarnavigering, positionsbestämning, nödsituationer, radiotrafik, manövrering, skeppar- och sjömansskap, underhåll, program, motorlära, hygien, proviantering, meteorologi, deviationstabell, segling till utlandet.

Kursens omfattning

Den svenskspråkiga kursens praktikdel ordnas ombord på FiSSc:s skolningsskepp s/y Navigator. Teoridelens genomförande kan variera. En del av teoriundervisningen kan skötas som självstudier, dessutom kan många ämnen behandlas under praktikdelen.

Målgrupp:

Äldre ledare (22+)

Roverscouter (18-22 år)

Luokittelu: