Du är här

Båtförarkursen

Båtförarkurs

Avsikten med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att fungera som en ansvarsfull båtförare på en scoutbåt i skärgårdsområden.

Båtförarkursen är indelad i en teoridel och en praktikdel. Teoridelen ordnas av Sjörådet, medan praktikdelen ordnas av kåren. Teoridelen skall genomgås före praktikdelen och kursdeltagaren kan efter avklarad teoretisk kurs ansöka om övningscertifikat av kåren för att genomföra praktikdelen. Övningscertifikatet skall av kårchefen lämnas in till Sjörådet.

 

Målgrupp:

Båtförarkursen är riktad till alla explorer- och roverscouter.

Deltagarna bör inneha grundkunskaper i navigation.

 

Kursens mål:

Efter godkänd kurs förväntas kursdeltagaren:

 • känna sitt ansvar som båtförare på scoutbåt

 • känna till de teoretiska sjöfartskunskaper som behövs på skärgårdsområden

 • kunna manövrera en segelbåt i olika situationer

 • kunna fungera ändamålsenligt i nödsituationer

 • kunna fungera som besättningsman med olika uppgifter ombord, samt som vaktchef

 • hålla naturen/skärgården ren

 • ha ett gott sjömansskap

 

Teoridel, som ordnas av Sjörådet

Kursens innehåll:

 • Skärgårdsnavigation

 • Lagar och förordningar

 • Säkerhet ombord

 • Seglatsplanering

 • Skepparansvar och sjöscouting

Kursens omfattning:

Båtförarkursens teoridel ordnas under ett förlängt veckoslut (fr-sö) under vårvintern. I slutet av teoridelen ordnas en tent som testar deltagarnas kunskaper i de behandlade ämnena. Efter godkänd tent kan deltagaren delta i praktikdelen.

 

Praktikdel, som ordnas av kåren

Kursens innehåll:

Ruttplanering, vaktsystem, seglingsteknik, segling i farleder, skärgårdsnavigering, manövrering av båten, loggboksföring, mat ombord, nödsituationer och underhållsarbeten.

Kursens omfattning:

Båtförarkursens praktikdel kan ordnas i form av en seglats under ett förlängt veckoslut på en scoutbåt. Praktikdelen ordnas i samarbete med kårerna.

År 2018 uppmanar sjörådet kårerna att testa en ny modell för praktikseglatsen och har skickat ut Övningsskepparens praktikhäfte åt alla sjökårer. Häftet har också delats ut på Båtförarkursen 2018, och kommer att skickas ut med Kårposten i maj 2018.

Häftet innehåller samma punkter som den gamla ”övningskeppar praktikseglatsen” men är utsprid på fem seglatser. Detta för att fungera mera som skolning än provtillfälle. Häftets uppgifter kan utföras under vilken som helst av kårens scoutseglatser, men viktigt är att övningskepparen blir van och känner till just den båten som hen kommer att skeppa/viceskeppa som övningskeppare, samt blir bekant med sitt övningsområde. Personen som fungerar som skolare behöver inte vara samma varje gång, tvärtom uppmuntrar Sjörådet till en diversitet bland skolarna. Efter att övningskepparen har behandlat alla punkter i häftet kan kårchefen enligt eget omdöme, om hen finner övningsskepparen färdig, bevilja övningscertifikat åt övningsskepparen.

Eftersom detta är nytt försök, ännu i sitt provskede, tar Sjörådet gärna emot feedback och kommentarer om häftet! Parallellt kan den gamla blanketten användas, om så önskas, men vi önskar att alla ger det nya häftet en chans, så vi kan förbättra och underlätta båtförarnas praktiska skolning!

 

Kursdeltagaren kan efter avklarad kurs gå vidare till Skärgårdsskepparkursen.