Du är här

Kårens administration

Hur håller man kårens årliga möten?

I den del av Kårmappen som handlar om kåren som förening finns utförligt beskrivet hur de årliga mötena hålls och vilka dokument som behövs. Beroende på kårens stadgar har kåren ett eller två föreningsmöten per år, exempel för båda fallen fins i Kårmappen.

 

Vilka redskap finns det beträffande kårens administration?

Beroende på kårens verksamhet, förmögenhet och storlek kan man behöva många olika redskap för administration. Medlemsregistret Kuksa finns till kårernas förfogande och det är kårens uppgift att se till att medlemsuppgifterna är uppdaterade. Kuksa kan också användas för att administrera anmälningar till kårens egna evenemang. Bokföringsprogrammet Fortnox finns till förfogande för kårerna i FiSSc.

 

Vilken information om medllemmarna finns i medlemsregistret Kuksa?

Varje medlem kan själv kolla vilken information som finns i medlemsregistret Kuksa genom att skapa ett scoutID och med det logga in. Medlemmen kan själv uppdatera sina adressuppgifter, resten av informationen har man endast tittarrättigheter till. Om någonting behöver uppdateras ska man vara i kontakt med kårens medlemsregisteransvariga eller FiSSc:s kansli.

 

Varifrån kan kåren få medel för sin verksamhet?

Understöd och stipendier som administreras av FiSSc kan man läsa om här. Hit hör:

  • Waldemar von Frenckells stiftelsen som ger understöd för kårverksamhet

  • Svenska Kulturfonden som ger understöd för ordinarie verksamhet eller projekt

  • FiSSc stipendier för enskilda personer

  • Stiftelsen Barnens Dag för enskilda personer

  • Scoutkåren Fjällfisscarna som ger understöd för resor och vistelse vid Kåtan

  • Folke Bernadottes minnesfond och Kata Jouhkis fond som ger understöd för scoutresor utomlands.

För övriga fonder och stiftelser se fyrk.fi. Det lönar sig att kolla upp också den egna kommunens understöd och andra lokala bidragsgivare.

 

Vilka saker lönar det sig att komma överens om med kårens bakgrundsorganisation?

Eftersom kåren är en självständig förening är det bra att göra ett skriftligt avtal med kårens bakgrundsorganisation. I avtalet definieras båda parters rättigheter och skyldigheter. Saker som är bra att ta upp är t.ex. verksamhet, samarbete, administration, utrymmen, ekonomi, förmögenhet, utrustning och saker som gäller ändringar i och hävandet av avtalet.

 

Vilka lagar och förordningar rör kårer?

Scoutkårer berörs av samma lagar som alla andra registrerade föreningar. Föreningslagen har nyligen uppdaterats med bland annat ändringar gällande föreningens revision och elektroniskt deltagande i föreningens möten. Ingendera förändring kräver åtgärder i kårerna, men nästa gång stadgarna uppdateras kan det löna sig att ta en närmare titt på föreningslagen. Modellstadgar för scoutkårer finns i kårstödets verktygsback.  

 

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen handhar ärenden gällande grundandet av en förening, uppdaterig av stadgar och uppdatering av namnteckningsrätten då man väljer ny styrelse för kåren.