Du är här

Ideologiska utmärkelsetecken

 

MANNERHEIMSPÄNNET

Mannerheimspännet är en utmärkelse som beviljas åt en ung scout som anammat soutideologin och lever enligt denna, inte ett förtjänsttecken för gjorda scoutuppdrag.
Mannerheimspännesansökningarna behandlas endast en gång per år. Ansökningarna bör skickas in senast 15.11. Utdelningen sker kring st Göransdagen 23.4 i enlighet med traditionerna i det egna distriktet eller den egna kåren.

Mannerheimspännet av II-klass

Grunder för beviljandet:
Mannerheimspännet av II-klass kan beviljas en 17-19 årig scout som i sin scout- och övriga verksamhet har bundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.
Mannerheimspännet är inte ett kännetecken för varje aktiv, ung scout, utan den som får spännet bör skilja sig från övriga scouter i samma ålder genom att scoutideologin och dess förverkligande syns i personens liv.
Sökanden bör motivera hur personen ifråga bundit sig till scoutingens värderingar, som beskrivs i valspråket, löftet och idealen. I ansökan bör det framgå hur scoutingens värderingar syns i praktiken i personens scoutverksamhet, i personens liv och i hur personen vuxit under sina scoutår.

Valspråket:
Var redo!

Scoutlöftet:
Jag vill älska min Gud, mitt land och mänskligheten, vara andra till hjälp och följa <åldersgruppens namn>idealen i mitt liv.

En (Rover)scouts ideal är att:

 • respektera andra 
 • älska och skydda naturen 
 • vara ärlig och pålitlig 
 • främja vänskap över gränser 
 • känna sitt ansvar och göra sitt bästa 
 • utveckla sig själv som människa 
 • söka sanningen i tillvaron

Mannerheimspännet av II-klass kan sökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 19 år. Som grund för beviljande är också att personen som får spännet har erhållit spejarscout- eller explorerscoutsigillet. (Kims leende eller lejonliljan) Av märkets mottagare förutsätts deltagande i kårens veckovisa verksamhet. Ansökan bör innehålla skolans eller arbetsgivarens rekommendation.

 • bundit sig till scoutingens värderingar 
 • under ansökningsåret 17-19 år 
 • deltar i kårens veckovisa verksamhet 
 • avlagt spejarscout- eller explorerscoutsigillet
 • skolans rekommendation (se skild blankett)

 

Mannerheimspännet av I-klass

Grunder för beviljandet
Mannerheimspännet av I-klass kan beviljas en scout som i scout- och övrig verksamhet utmärkt sig ideologiskt.
Mannerheimspännet av I-klass kan ansökas åt en scout som under ansökningsåret fyller högst 23 år, som har avlagt en åldersgruppsledarutbildning (akela/kapten/lots) eller Grundutbildningen för scoutledare. Avlagd scoutledargrundutbildning visar att scouten bundit sig till scoutledarens uppgifter och scoutrörelsen.
Då man skriver motiveringen bör man tänka tillbaks på hur mottagaren av I-klass spännet vuxit ideologiskt och utvecklat sina färdigheter som scoutledare. Där den som får Mannerheimspännet av II-klass förutsätts ha bundit sig till scoutingens värderingar, förväntas det av den som ska få Mannerheimspännet av I-klass dessutom att hen kan tillämpa scoutingens värdegrunder i sin verksamhet och sitt beteende.
Den som får spännet förutsätts också delta i kårens veckovisa arbete även om han på grund av studier eller arbete befinner sig på annan ort. Verksamheten kan delvis ske via nättjänster. Verksamhet i till exempel en annan kår på studieorten räknas som merit. Enbart till exempel månatlig projektverksamhet under veckosluten räknas inte som tillräckligt regelbunden.
I-klass spännet kan fås tidigast tre år efter beviljandet av II-klass spännet. Om man söker Mannerheimspännet av I-klass åt en scout som inte tidigare erhållit spännet av II-klass bör ansökan innehålla också en motivering som svarar på kraven för spännet av II-klass.

 • Vuxit ideologiskt som scoutledare 
 • Under ansökningsvåret högst 23 år 
 • Deltar i kårens veckoliga verksamhet 
 • Åldersgruppsledarutbildning eller Grundutbildning för scoutledare

 

Silversvanen och Silvervargen

Grunder för beviljandet
Silvervargen/-svanen kan beviljas en manlig/kvinnlig scoutledare som i minst 15-25 år fungerat i ansvarsfulla scoutledaruppgifter inom förbundet eller distriktet och kåren och som uppnått en erkänd position som vida känd scoutpersonlighet. Långvariga, konsekventa meriter inom ett av scoutingens delområden (t.ex. handikappscouting, utbildning, scouttävling) ses också som tillräckliga bevis på ansvarsfulla uppgifter. Mottagaren har genom sin egen exceptionellt stora insats på ett positivt och uppbyggande sätt fört scoutverksamheten framåt och gjort scoutrörelsen mer känd. Av märkets mottagare förväntas dessutom att hans eller hennes scoutarbete utvecklar scoutrörelsen och ideologiskt är mycket starkt.

Av ansökan om Silvervargen/-svanen bör framgå hela scoutledarens scoutkarriär med uppgifter samt motiveringar för vad som gör att personen ifråga är en betydande och känd scoutpersonlighet. För att påvisa att personen är vida känd som scout krävs i regel rekommendationer från flera håll. Dessa kan till exempel vara distrikt, regionorganisationer, kårgrupperingar, församlingen och andra bakgrundsorganisationer samt övriga aktörer inom tredje sektorn och kommuner.

Silvervargen/-svanen är inte en minnesplakett vid fyllda jämna år. För att få den räcker inte enbart kårmeriter eller tillfälliga projektartade scoutuppgifter, ens om de är stora. Innan man sätter igång med ansökan lönar det sig att ta kontakt med det egna scoutdistriktet och ordföranden för FS utmärkelseteckengrupp för närmare anvisningar.