Du är här

Stipendier och understöd

Ansök om stipendier!

FiSSc-stipendier ansöks elektroniskt via en webbdatabas. Webbdatabasen hittar du här: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/

Stipendier och understöd för scoutkårer:

 • Svenska kulturfonden
 • Waldemar v. Frenckell
 • Folke Bernadottes minnesfond

Stipendier för enskilda scouter att ansöka:

 • FiSSc-stipendium
 • Irres Internationella fond
 • Kata Jouhkis minensfond
 • Stiftelsen Barnens Dag
 • Fjällfisscarna

 

Understöd från Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är vanligen 1-31.3 varje år. Ansökan görs elektroniskt på adressen http://ansokan.scout.webbhuset.fi och kåren bifogar behövliga bilagor. 

Ändamålet för understödet skall helst inkludera ett flertal scouter och vara aktuellt. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. I bedömningen av ansökningar fästs särskild vikt vid ansökans ändamål, verksamhets- eller projektplanens trovärdighet och att budgeten är realistisk. Ansökan skall vara omsorgsfullt gjord och inlämnad inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte. Besked om beviljade ansökningar meddelas den angivna kontaktpersonen per e-post senast under maj månad. Den kår som beviljats understöd förbinder sig att rapportera till FiSSc i slutet av året hur understödet använts.

Ordinarie verksamhet
Om kåren ansöker om bidrag för den ordinarie verksamheten vill vi att ni beskriver på vilket sätt bidraget kommer att användas. Vi förutsätter att kårens grundverksamhet inte är beroende av Kulturfondens stipendium utan att ett eventuellt stipendium bidrar till något specifikt område. Tidigare ansökningar har bland annat lyft fram möjligheten att använda ekologisk mat på kårens evenemang, material för hantverksaktiviteter och intern utbildning för kårens ledare. Då kåren beviljats bidrag för den löpande verksamheten kan kåren nästa gång söka om bidrag för den löpande verksamheten efter två år.

Projekt
Bidrag kan även beviljas för fleråriga projekt. Den maximala tiden för ett projekt är tre år. I fall av ett flerårigt projekt bör både en plan och budget över hela projektet samt en detaljerad projektplan och budget för det första året lämnas in då projektet inleds. Följande år lämnas en redovisning över hur projektet framskridit samt en detaljerad plan och budget över det kommande året in. Varje års ansökan ses som en separat ansökan. Det betyder att summan som beviljas kan variera.
Kårerna kan beviljas bidrag för anskaffningar som gagnar flera personer och där också annan finansiering finns. Då ansökan gäller materialanskaffningar bör kåren tydligt påvisa hur det nya materialet gynnar verksamheten i kåren.

 

Waldemar von Frenckells stiftelse

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) lediganslår att söka understöd för kårverksamhet av stiftelsen Waldemar von Frenckell beviljade medel. Alla scoutkårer som hör till SP-FS kan ansöka om understöd från stiftelsen.
 
Understöd från Waldemar von Frenckells  –stiftelse beviljas år 2018 för kårprojekt med målsättning att understöda de äldre åldersgruppernas verksamhet, speciellt någon form av lotsverksamhet i enlighet med programsatsningen. 

 

Exempel på möjliga projekt:

 • Kåren genomför ett projekt eller arrangerar en inrikesresa som utvecklar kårmedlemmarnas kontakter till andra scouter i samma åldersgrupp. Ni kan t.ex. utföra scoutprogrammets aktiviteter för spejar-, explorer- eller roverscouter i samarbete med andra kårer, även över språkgränsen. 
 • Kåren ordnar ett evenemang för scouter i de äldre åldersgrupperna, gärna tillsammans med scouter från andra kårteam eller områden, där man sinsemellan delger och lär sig av varandras goda erfarenheter. 
 • Kåren genomför ett projekt som stöder kårens explorerscouters deltagande i gruppledarutbildning och deras ledarskapsövning 
 • Kåren genomför ett projekt vars syfte är att stöda kårens lotsar i att utveckla kunskaper och färdigheter de behöver i sitt uppdrag 
 • Kåren arrangerar ett evenemang med syfte att stöda rekrytering och introduktion av lotsar   
 • Kåren arrangerar tillsammans med en annan förening eller scoutkår en utbildning för lotsarna (scoutdistriktens, FiSSc:s eller SP-FS:s kursavgifter stöds inte via dessa medel) 

 

Vid beviljandet av understöd gynnas projekt som:

 • beskrivs med konkreta åtgärder
 • har klara resonemang om hur den planerade verksamheten främjar scoutingen främjar de äldre åldersgruppernas verksamhet och lotsverksamhet även framöver  
 • har en klar målgrupp (till vem verksamheten riktas)
 • har en färdigt uttänkt och beskriven plan för hur kåren går till väga ifall den ursprungliga planen inte förverkligas – på grund av ett för lågt deltagarantal eller av andra orsaker.

 

Ansökan görs via elektronisk blankett

Ansökan görs via en elektronisk blankett som hittas här. Den ifyllda elektroniska blanketten bör skrivas ut, undertecknas och därefter postas till adressen:

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -understöd
Taru Hakanen
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas ej. Kostnader som uppstått före ett eventuellt understödsbeslut beaktas inte. De kårer som beviljats understöd delges beslutet skriftligt i juni. Handläggningen av ansökningarna: representanter för Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter handlägger ansökningarna och bereder ett utdelningsförslag som stiftelsen fastställer.

Ansökningstiden slutar 28.2.2018. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Kåren kan inte ansöka för...

Internationella resor understödes inte med medel från Waldemar von Frenckells stiftelse. För internationella resor kan man ansöka om understöd från Folke Bernadottes- och Kata Jouhkis minnesfond eller FiSSc-stipendier. Mera information om SP-FS:s stipendier finns på adressen www.partio.fi/apurahat (finska) och http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (svenska).

 

Redovisning av understöd

Beviljat understöd ska redovisas före utgången av år 2018. Ur redovisningen ska framgå hur och när understödet är använt. I och med att ansökan undertecknas och skickas in har kåren förbundit sig till att använda understödet för i ansökan nämnda ändamål.

För mera information: Taru Hakanen, taru.hakanen (a) partio.fi

 

Stipendier från Folke Bernadottes minnesfond och Kata Jouhkis fond

Finlands Scouter beviljar stipendier ur Folke Bernadottes minnesstiftelse och Kata jouhkis fond för scoutresor utomlands. Folke Bernadottes minnesstiftelse beviljar understöd enbart för gruppresor där reseledaren ansöker om ett stipendium för hela gruppen. Enskilda personers reseunderstöd bör ansökas via Kata Jouhkis fond. Sista ansökningsdagen för resestipendium är 31.3.2018.

Mera information om resestipendierna på adressen http://ansokan.scout.webbhuset.fi eller www.partio.fi/apurahat

 

FiSSc-stipendium

Stipendier kan utdelas som:

 • Stipendium för att täcka deltagarkostnader i kurser
 • Stipendium för att täcka deltagarkostnader i programevenemang
 • Stipendium för att täcka resekostnader till evenemang
 • Personligt stipendium 

Deltagande i utbildningsevenemang prioriteras. Stipendier för att täcka deltagaravgifter prioriteras framom stipendier för att täcka resekostnader. Om du ansöker om stipendium för totalkostnaderna för ett evenemang bör det tydligt framkomma hur stor deltagaravgiften respektive resekostnaden är. I ansökningar av ledare bör det tydligt framkomma hur FiSSc eller scouting i Finland gagnas av att scoutledaren i fråga beviljas ett stipendium.

Evenemang som kåren subventionerar eller som scouten får stipendier för från anda instanser skall framgå ur ansökan. För dessa evenemang beviljas inte i regel FiSSc-stipendium utan välmotiverad ansökan.

Personligt stipendium kan beviljas en enskild scout på grund av sociala och ekonomiska omständigheter, som klart bör framgå av ansökningen.

 

Irres Internationella fond

Ett stipendium för en kvinnlig scoutledare i åldern 18-28 kan ansökas för vistelse på ett scouthem. Aktivt scoutledarskap och scoutledarfullmakt ses som meriter. Ansökan kan vara fri men en utförlig plan för resan eller vistelsen ska framläggas. Summan för stipendiet är högst 2000 euro. Referens från en annan scoutledare bifogas till ansökan.
Ansökningar bör lämnas in inom novembermånad före det år då resan går av stapeln. Stipendiet bör sökas före vistelsen.
 

 

Understöd från Scoutkåren Fjällfiscarna

Scoutkåren Fjäll-Fiscarna understöder verksamheten på Kåtan i form av resestipendier och understöd till såväl aktiva kårer som enskilda scouter. Ansökan om understöd formuleras helt fritt och kan inlämnas fortlöpande under året.

Om du har idéer eller förslag: Ta kontakt med kårchef Tor Lydman (tlydman(a)icloud.com). 

Luokittelu: