Du är här

Reseunderstöd

Deltagare på en del av FiSSc:s kurser och evenemang har i regel möjlighet att erhålla reseunderstöd. Du ansöker om understöd via Kululasku som du hittar här. 

Principer för FiSSc:s resunderstöd

Självrisken är 15 €. Högst 50 € utbetalas i understöd. 

För bilburna passagerare utbetalas reseunderstödet åt endast chauffören, inte åt passagerarna. Reseunderstödet räknas då enligt 0,23€/ km + 0,02€ km för varje extra passagerare. Reseunderstöd utbetalas endast för de resor som deltagaren deltar i. Om t.ex. deltagarnas förälder kör deltagaren till och från kursen kan reseunderstöd ansökas om för endast resan till kursen och resan från kursen, inte för de resor föräldern kör utan deltagaren.

Reseunderstödet betalas i regel enligt billigaste färdmedel, dvs. buss eller tåg. Reseunderstödet utbetalas efter kursen mot kvitto/biljett så spara alla kvitton/biljetter. Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt.

Välj kollektiv då det är möjligt

Deltagare uppmanas starkt att alltid då det är möjligt använda kollektivtrafik för att ta sig till FiSSc:s evenemang och kurser. Kollektivt är tryggt och skonar miljön.

Bruk av bil ska vara ett undantag och anvisningar för bruk av bil ges skilt till olika evenemang. Bil som transportmedel aktualiseras då det av praktiska skäl är ett klart lättare och mer ekonomiskt att använda bilskjutsar. I sådana fall koordinerar deltagarna sig så att inga överflödiga bilresor görs. För deltagare i kurs/evenemang gäller att kilometerersättningar utbetalas per bil åt chauffören. Då minimibeloppet inte nås får resenärerna sinsemellan komma överens om lämplig summa i ersättning åt bilägaren för skjutsen. Deltagare som kommer med bil bör vara medveten om att scoutförsäkringen inte täcker en skada på motorfordon utan det är bilförsäkringen som gäller. Ifall deltagare kommer på plats med bil utan skild överenskommelse utbetalas reseunderstöd i regel inte. Reseunderstöd utbetalas mot uppkomna faktiska resekostnader både då deltagaren anlitar kollektivtrafik och egen bil.

Flyg, taxi och andra liknande resesätt ersätts endast om därom på förhand kommits överens med verksamhetsledaren. Flyg och taxi används enbart om det finns så som tvingande klassificerade skäl därtill.

Evenemang utan gemensam busstransport

  • Resan mellan deltagarens hem och kursplatsen ersätts enligt 15 € självrisk och max 50 € i reseunderstöd.
  • Reseunderstödet utbetalas kontant mot biljetter/kvitton med antagandet att tur-retur resan sker med samma transportmedel om inte annat uppges. Obs! Deltagaren intygar att han/hon har kostnader för resorna eftersom understöd betalas för faktiska kostnader.

Evenemang med gemensam busstransport

  • Gemensam busstransport kostar alltid 15 € (oberoende av sträcka, region...). Kostnaderna för resorna mellan deltagarens hem och samlingsplatsen för den gemensamma busstransporten ersätts i enlighet med principerna för FiSSc:s reseunderstöd.

OBS! Reseunderstöd till kurser arrangerade av t.ex. FS (Finlands Scouter), HeSS (Helsingfors Svenska Scouter) eller ÅSD (Ålands Svenska Scoutdistrikt) betalas i regel inte.