Du är här

Vårmöte 2018

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2018

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Scouter r.f., Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands Svenska Scoutförbund r.f. sammankallas härmed till vårmöte.

lördagen den 24 mars 2018 kl. 11.00
plats: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors
fr.o.m. kl. 10.30 Anmälningar och kaffe 

kl. 11.00  Vårmötena öppnas
               Vårmötesförhandlingar
               Aktuell information
               Lätt lunch

MÖTEN 

På mötena behandlas de i § 4 i föreningens stadgar nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Dessa är fastställande av bokslut med årsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet. Övriga beslutsärenden är godkännande av nya stadgar för FiSSc och fastställande av rekryteringskommitténs medlemmar. På mötet diskuteras resultaten från Kåtan -enkäten. Höstmötets motioner får svar på vårmötet. Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet.

Informationsärenden på mötet är åtminstone Förbundsläger 2020, mångfaldsärenden, det pågående arbetet kring logga och förbundshalsduk, bästa stället för frivilligarbetet-enkätens resultat, plan för respektfullt beteende och eventuella styrelsens övriga informationsärenden.

Denna kallelse sänds per post till kårcheferna och kårpostmottagarna. Möteshandlingarna finns elektroniskt tillgängliga senast efter 5.3. 

FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (ej elektroniska) returneras på mötesplatsen i samband med anmälningen fr.o.m. klockan 10.30. Försäkra er om att rätt antal namntecknare = så som i kårens stadgar bestäms, har undertecknat. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt senaste antal medlemmar i registret (15.1.2018 d.v.s. januarifaktureringens medlemsantal). Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

ERSÄTTNING FÖR RESA

Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk.

Välkommen till vårmötet

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.

Malin Lindholm       Eric Jansson             Jonna Sahala

scoutchef                                   vice scoutchef                      verksamhetsledare
förbundsordförande, FSSF       vice pojkscoutchef   
förbundsordförande, FSFSF     vice flickscoutchef