Du är här

Vårmöte 2017

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2017

 

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Scouter r.f., Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands Svenska Scoutförbund r.f. sammankallas härmed till vårmöte.

Lördagen den 25 mars 2017 kl. 11.00 på Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors

Fr.o.m. kl. 10.30 Anmälningar och kaffe.  

kl. 11.00:           

  • Vårmötena öppnas
  • Vårmötesförhandlingar
  • Aktuell information
  • Lunch
  • Chefssemi inleds efter vårmötet                                                                             

 

MÖTEN

På mötena behandlas de i § 4 i föreningens stadgar nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte; bokslut och årsberättelser för FiSSc och FSFSF, FS:s svenska årsrapport, beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Ett övrigt mötesärende att behandla av FiSSc-vårmötet är godkännande av nytt rekryteringskommittéreglemente. Vid mötet ger styrelsen en lägesrapport över implementeringen av den nya organisationsmodellen. Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet, dessa kan gärna sändas till jonna.sahala(a)scout.fi före mötets början, alternativt ges de in på plats till sekretariatet. Möteshandlingarna finns elektroniskt tillgängliga efter 6.3.

FULLMAKTER

De utskrivna fullmakterna (elektroniska emottages inte) returneras på mötesplatsen i samband med anmälningen fr.o.m. klockan 10.30. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt senaste antal medlemmar i registret (15.1.2017 d.v.s. januarifaktureringens medlemsantal). Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan kår.

ERSÄTTNING FÖR RESA

Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk.

Välkommen till vårmöte

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f.

 

Malin Lindholm            Eric Jansson            Jonna Sahala

scoutchef                                 vice scoutchef                        verksamhetsledare
förbundsordförande, FSSF          vice pojkscoutchef    
förbundsordförande, FSFSF        vice flickscoutchef