Du är här

Vårmöte 2016

KALLELSE TILL VÅRMÖTE 2016

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Scouter r.f., Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands Svenska Scoutförbund r.f. sammankallas härmed till vårmöte.

TID: lördagen den 19 mars 2016 kl. 11.15
PLATS: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors

fr.o.m. kl. 10.30 tas anmälningar emot och kaffe serveras

  • kl. 11.15 Scoutchefens inledningsord
  • Vårmötet öppnas
  • Vårmötesförhandlingar
  • Aktuell information

Lunch serveras antingen efter mötet eller vid behov avbryts mötet för en lunchpaus.

MÖTEN
På mötena behandlas de i § 4 i föreningens stadgar nämnda ärenden som ska bahndlas av vårmöte. Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet. 

FULLMAKTER
De utskrivna fullmakterna (elektroniska duger inte) returneras på mötesplatsen i samband med anmälningen fr.o.m. klockan 10.30. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregister per 15.1.2016. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

ERSÄTTNING FÖR RESA
Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk!

VÄLKOMMEN TILL VÅRMÖTE!