Du är här

Höstmöte 2017

FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.                                     
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.  
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f. 

 

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2017   

Härmed kallas till förbundens höstmöten söndagen den 29 oktober 2017 kl. 9.00 i Sundom, Vasa 

MÖTEN 
På mötena behandlas de i § 4 i föreningens stadgar nämnda ärenden, däribland val av styrelsemedlemmar och funktionärerYtterligare fastställs 2018 års budgeter för Finlands Svenska Scouter och Finlands Svenska Flickscoutförbund, presenteras Finlands Svenska Scouters verksamhet 2018 och godkänns verksamhetsplan och budget för Suomen Partiolaiset –Finlands Scouter ry:s landsomfattande svenska verksamhetfastställs 2018 års verksamhetsplan för Finlands Svenska Flickscoutförbundfastställs FiSSc:s medlemsavgift för 2018Övrigt beslutsärende är beslut om att ordna följande förbundsläger 2020. Bland informationsärendena finns presentationer av mångfaldsarbetet i förbundet, styrelsens lägesrapport gällande den genomförda organisationsuppdateringen, presentation av Fullt ÖS och lansering av Kåtan-förfrågan.   

Höstmöteshandlingarna postas i två exemplar, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren och finns dessutom att skriva ut på scout.fi.  

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER 
De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på söndag klockan 8.00-8.45. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2017. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation. 

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR 
Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk i bil/använd gemensamma transporter. Alla gemensamt arrangerade resor görs till roverscout- och ledardagarna 100%Ute. 

För deltagande i höstmöte krävs ingen skild anmälan men ifall det finns önskemål om praktiska arrangemang (logi, mat) kontakta verksamhetsledaren 

Välkommen till höstmöte i Vasa! 

 

MALIN LINDHOLM scoutchef, förbundsordförande, FSSF, förbundsordförande, FSFSF
ERIC JANSSON vice scoutchef, vice pojkscoutchef, vice flickscoutchef   
JONNA SAHALA verksamhetsledare