Du är här

Höstmöte 2016

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2016

Härmed kallas till förbundens höstmöten söndagen den 30 oktober 2016 kl. 10.00 på Lärkkulla, Karis (Raseborg).

MÖTEN
På mötena behandlas de i § 4 i föreningens stadgar nämnda ärenden, däribland val av scoutchef, vice scoutchef och styrelsemedlemmar i tur att avgå. Observera att val sker enligt nya verksamhetsområden. Förutom valärenden fastställs 2017 års budgeter för Finlands Svenska Scouter och Finlands Svenska Flickscoutförbund, 2017-2018 års verksamhetsplan för Finlands Svenska Scouter (som inkluderar verksamhetsplan och budget för Suomen Partiolaiset –Finlands Scouter ry:s landsomfattande svenska verksamhet), 2017 års verksamhetsplan för Finlands Svenska Flickscoutförbund och långtidsplan för Kåtan, medlemsavgift för 2017. Dessutom väljs scoutråd till Finlands Scouters scoutråd för perioden 2017-2018 och en delegation att representera på SP-FS:s Medlemsmöte i Uleåborg i november 2016.

ANMÄLNING OCH FULLMAKTER
De utskrivna fullmakterna (elektroniska tas inte emot och mötesdelegats röster kan således inte godkännas) lämnas in på mötesplatsen på söndag klockan 8.00-9.45. Representant för ordinarie registrerad medlem har enligt föreningens stadgar § 3 yttrande- och rösträtt, medan extraordinarie medlem har yttranderätt. Vid mötena har ordinarie medlem en röst per påbörjat 40-tal medlemmar beräknat enligt medlemsregistret per 15.6.2016. Samma representant kan ha mer än en röst, men kan endast representera sin egen och en annan organisation.

RESOR OCH ERSÄTTNINGAR
Resekostnader överstigande 10 euro för kårens ordinarie röstberättigade representanter ersätts av förbundet enligt billigaste färdmedel. Gynna offentliga transportmedel eller samåk i bil/använd gemensamma transporter.
För deltagande i höstmöte krävs ingen skild anmälan. Anmälan till roverscout- och ledardagarna har stängts 30.9 och alla gemensamma researrangemang är i samband med evenemanget.

Gemensamma subventionerade busstransporter arrangeras enligt FiSScAkademins tidtabeller till och från mötesplatsen. För dem som deltar i FiSScAkademin och har möjlighet att utnyttja samtransporter räknas detta som billigaste färdmedel.

Höstmöteshandlingarna postas i två exemplar till kårpostmottagaren och kårchefen eller kårsekreteraren och det mesta finns dessutom att skriva ut på scout.fi.

Välkommen på höstmöte!

MALIN LINDHOLM
scoutchef
förbundsordförande, FSSF
förbundsordförande, FSFSF

 

MIIVI SELIN-PATEL
vice scoutchef
vice pojkscoutchef 
vice flickscoutchef

 

JONNA SAHALA
verksamhetsledare