Du är här

Lediga uppdrag

Kårstödsgruppen söker:

- Kårcoacher

- Programcoacher

- Uppdragscoacher

Programgruppen söker:

- Ordförande

- Evenemangsinstruktör (spejarscouter)

- Evenemangsinstruktör (explorerscouter)

- Kårstödskontakt

- Kårteamsinstruktör

- Programutvecklare

Ledarstödsgruppen söker

- Gruppmedlem med ansvar för ledarvård 

 

Programgruppen

Programgruppen arrangerar programevenemang och utvecklar dem. Gruppen ser till att efterfrågan och utbud av programevenemang möts. Återkommande programevenemang är Spejardagarna och Megaexplosionen. Utöver dessa kan också andra evenemang arrangeras om det uppstår efterfrågan. Programgruppen stöder också kårteamen med materialpaket och handledning för mindre evenemang. I programgruppen har man också möjlighet att utveckla mer specialiserade kurser som kan erbjudas som beställnigskurser.

Scoutprogrammet utvecklas inom FS (Finlands Scouter). Programgruppen håller koll på vad som händer inom program i FS och ser till att de satsningar och uppdateringar inom program som FiSSc beslutat att ska genomföras på svenska översätts och anpassas.

Programgruppen arbetar tillsammans med tre andra grupper: Internationella gruppen jobbar för att internationell scouting syns i förbundet och kårerna, Sjörådet utvecklar och verkställer förbundets sjöverksamhet och Ute-gruppen utvecklar och verkställer uteverksamheten i FiSSc.

Uppdragen presenteras närmare här under. Är du intresserad av något av uppdragen; ta kontakt med programgruppens viceorförande Rasmus Weiss (rasmus.weiss@scout.fi) eller sök via sidan!

Ordförande

Längd på uppdrag: 1-2 år

Uppdraget kräver (i tid): Mötena med gruppen (ca 10 st) och arbetet mellan mötena kräver några kvällar i månaden, ibland även veckoslut. Uppdraget kräver dessutom aktivt deltagande i diskussioner med de andra gruppordförandena. En del självständigt arbete behövs också.

Uppdragets innehåll (i korthet)
•Leder gruppens arbete (i samarbete med viceordförande och programkoordinator); dvs:
•håller reda på vem som gör vad och vad som borde göras utöver det
•förbereder och följer upp möten
•handleder de övriga gruppmedlemmarna
•Samarbetar med de andra gruppernas ordföranden

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse att leda en grupp
•Intresse att utveckla FiSSc ur programsynvinkel

Vad ger vi dig? 
•Möjlighet att utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter
•Möjlighet att påverka i en stor organisation

Evenemangsinstruktör (spejarscouter)

Lediga uppdrag: 2

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (ett möte per månad, utom sommaren), planeringsmöten för evenemang och eventuella evenemang, och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppgdragets innehåll:
•Ansvarar för rekrytering av stab till spejarscoutevenemangen
•Är själv med i staben åtminstone en gång under året
•Utvärderar och utvecklar spejarscoutevenemangen
•Har koll på spejarscoutprogrammet i stora drag

Vad förväntar vi oss av dig?
•Kunskap om och erfarenhet av spejascoutprogrammet
•Har galna och roliga idéer om hur spejarscoutprogram och -evenemang kunde förverkligas och utvecklas i FiSSc

Vad ger vi dig?
•Möjlighet att påverka hur spejarscoutprogrammet förverkligas på FiSScs evenemang
•Möjlighet att vara med och förverkliga stora evenemang
•Personlig utveckling 
•Nya kontakter inom förbundet!
•Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Evenemangsinstruktörer (explorerscouter)

Lediga uppdrag: 2

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren), planeringsmöten för evenemang och eventuella evenemang, och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppdragets innehåll:
•Ansvarar för rekrytering av stab till explorerscoutevenemangen
•Är själv med i staben åtminstone en gång under året
•Utvärderar och utvecklar explorerscoutevenemangen
•Har koll på explorerscoutprogrammet i stora drag

Vad förväntar vi oss av dig?
•Kunskap och erfarenhet om explorerscoutprogrammet
•Har galna och roliga idéer om hur explorerscoutprogram och -evenemang kunde förverkligas och utvecklas i FiSSc

Vad ger vi dig?
•Möjlighet att påverka hur explorerscoutprogrammet förverkligas på förbundsnivå
•Personlig utveckling 
•Nya kontakter inom förbundet!
•Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Kårstödskontakt

Lediga uppdrag: 1

Längd på uppdrag: 1 år

Uppdraget kräver (i tid): Många möten (i teorin upp till två per månad, men deltagande i varenda möte krävs inte). Inte mycket jobb mellan mötena.

Uppdragets innehåll:
•Fungerar som länk mellan programgruppen och kårstödsgruppen, och ser till att tillräcklig info finns i båda grupperna om det andra områdets verksamhet.
•Deltar i mån av möjlighet i båda gruppernas möten

Vad förväntar vi oss av dig:
•Intresse av både program och stödet till kårerna

Vad ger vi dig:
•Möjlighet att vara en spindel i nätet för två stora verksamhetsområden
•Möjlighet att främja samarbetet
•Nya kontakter inom förbundet
•Chans att jobba med två roliga och viktiga grupper

Kårteaminstruktör

Lediga uppdrag: 3

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren) och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppdragets innehåll:
•Stöder programcoacherna i deras arbete (innehållsfokuserat; programcoacherna fungerar under kårstödsgruppen och handleds i huvudsak inom ramen för kårstöd) och fungerar som FiSSc:s allmänna expert på de programområden som kårerna själva står för
    -Vargungeevenemang
    -Äventyrsscoutevenemang
    -Tävlingar på kårteamnivå
•Handleder vid behov evenemang som ordnas i kårteamen
•Har koll på vargunge-, äventyrsscoutprogram och tävlingsverksamhet
•Instruktörerna får sinsemellan komma överens om arbetsfördelning

Vad vi förväntar oss av dig?
•Kunskap och erfarenhet om program på kårnivå
•Regional kunskap

Vad ger vi dig?
•Möjlighet att påverka hur scoutprogram förverkligas på förbundsnivå
•Personlig utveckling 
•Nya kontakter inom förbundet!
•Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Programutvecklare

Programutvecklare

Lediga uppdrag: 2

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren), deltagande i projektgrupper och en del (självständigt) arbete mellan möten

Uppdragets innehåll:
•Tar tag i de satsningar som görs i FS som FiSSc beslutat att görs också på svenska. (Kan också gärna påverka vilka satsningar som ska göras på svenska)
•Kvalitetsgranskar programverksamheten och utvecklar den tillsammans med resten av programgruppen.
•Ställer upp i mån av möjlighet i de programutvecklingsprojekt som FS kommer med (t.ex. spejarscoutprogramuppdatering) för att ha så stor insyn som möjligt

Vad förväntar vi oss av dig?
•Kunskap och erfarenhet om scoutprogrammet
•Vilja att utveckla scoutprogram i FiSSc

Vad ger vi dig?
•Möjlighet att påverka hur scoutprogrammet ser ut i förbundet
•Personlig utveckling 

•Nya kontakter inom förbundet!
•Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Kårstödsgruppen

Kårstödsgruppen stöder scoutkårerna i deras verksamhet. Det görs bland annat via de nya coach-uppdragen som fokuserar på specifika delar av allt det som händer i kåren: att leda kåren som förening, personerna i kåren och scoutprogrammet. Vårt mål är att alla kårer ska ha ett bra ledarskap, en välfungerande arbetsfördelning och en fin gemenskap som förverkligar scoutprogrammet. Därför utvecklar vi kårstödet kontinuerligt och samarbetar nära med de andra grupperna i FiSSc. 

Coachernas uppgift är att stöda kårernas olika chefer (kår-, uppdrags- och programchefer) som hör till deras kårteam enligt dessas behov och önskemål. De hjälper kårerna bl.a. att hitta på nya idéer och lösningsmodeller, fungerande arbetsmetoder samt möjligheter till olika former av samarbete.

Uppdragen presenteras närmare här under. Är du intresserad av något av dem, så ta kontakt med kårstödsgruppens ordförande Emilia Järvinen (emilia.jarvinen@scout.fi) eller sök via sidan!  

Kårcoach

Kårcoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år rekommenderas)

Uppdraget kräver (i tid): väldigt olika beroende på tidpunkt och situationen i kårerna, coachuppdraget kräver självständigt arbete mellan träffarna (som stöds av kårstödsgruppen). Några träffar i året med kårcheferna och kårteamet, en veckoslutsutbildning och scoutledarträffar.

Uppdragets innehåll:

 • Stöder kårcheferna i kårteamet 

Vad förväntar vi oss av dig?

 • du håller kontakt med kårteamets kårchefer regelbundet och koordinerar informationsgången mellan kåren och FiSSc och i coachteamet.
 • du handleder kårchefer särskilt i ledarskapet i kåren, utvecklande av verksamheten och i problemlösningssituationer i kåren.
 • koordinerar och ordnar träffar för kårteamets kårchefer för att ge dem nätverk, stöd och utbildning i sina uppdrag.
 • du deltar i coachutbidlningen.

 

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet konkret stöda verksamheten i FiSSc:s kårer
 • Baskunskaper i coaching, du handleder flera personer både som individer och som grupp
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • En chans att jobba konkret i ett väldigt viktigt uppdrag och delta i utformandet av det

Programcoach

Programcoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år rekommenderas)

Uppdraget kräver (i tid): väldigt olika beroende på tidpunkt och situationen i kårerna, coachuppdraget kräver självständigt arbete mellan träffarna (som stöds av kårstödsgruppen). Några träffar i året med programcheferna och kårteamet, en veckoslutsutbildning och scoutledarträffar.

Uppdragets innehåll:

 • Stöder programcheferna i kårteamet

Vad förväntar vi oss av dig?

 • du håller kontakt med kårteamets progamchefer regelbundet och koordinerar informationsgången mellan kåren och FiSSc och i coachteamet.
 • du handleder programchefer särskilt inom förverkligandet och utvecklande av scoutprogrammet och scoutfostran.
 • du koordinerar och ordnar träffar för kårteamets programchefer för att ge dem nätverk, stöd och utbildning i sina uppdrag.
 • du koordinerar tillsammans med programcheferna ordnandet av kårteamets gemensamma programevenemang. (t.ex. grundandet av roverscoutpatruller över kårgränserna, roverscouternas utlandsprojekt, gruppledarutbildningar, fyrar och övriga programevenemang)
 • du deltar i coachutbidlningen. 

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet konkret stöda scoutprogrammets förverkligande i FiSSc:s kårer
 • Baskunskaper i coaching, du handleder flera personer både som individer och som grupp
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • En chans att jobba konkret i ett väldigt viktigt uppdrag och delta i utformandet av det

Uppdragscoach

Uppdragscoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år rekommenderas)

Uppdraget kräver (i tid): väldigt olika beroende på tidpunkt och situationen i kårerna, coachuppdraget kräver självständigt arbete mellan träffarna (som stöds av kårstödsgruppen). Några träffar i året med programcheferna och kårteamet, en veckoslutsutbildning och scoutledarträffar.

Uppdragets innehåll:

 • Stöder uppdragscheferna i kårteamet

Vad förväntar vi oss av dig?

 • du håller kontakt med kårteamets uppdragschefer regelbundet och koordinerar informationsgången mellan kåren och FiSSc och i coachteamet.
 • du handleder uppdragschefer särskilt inom hanslagssystemet, planeringen av ledarstabens utbildning, igenkännande och erkännande av kompetens, ledningen och utvecklingen av kårens personresurser.
 • du koordinerar och ordnar träffar för kårteamets uppdragschefer för att ge dem nätverk, stöd och utbildning i sina uppdrag.
 • du deltar i coachutbidlningen. 

Vad ger vi dig?

 • Möjlighet konkret stöda ledarutvecklingen och ledarvården i FiSSc:s kårer
 • Baskunskaper i coaching, du handleder flera personer både som individer och som grupp
 • Personlig utveckling 
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • En chans att jobba konkret i ett väldigt viktigt uppdrag och delta i utformandet av det

Gruppmedlem med ansvar för ledarvård 

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år 

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren) och en del (självständigt) arbete mellan möten 

Uppdragets innehåll: 

 • Ta hand om våra ledarresurser genom att sätta in sig i den verkliga situationen med hjälp av Bästa stället för frivilligarbete-enkäten och input från kårstödet och utveckla förebyggande ledarvård.  
 • Jobba med introduktionen för förtroendevalda. 

Vad vi förväntar oss av dig? 

 • Intresse för ledarvård 

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att prova och förverkliga olika stödmetoder i en trygg miljö 
 • Personlig utveckling
 • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp