Du är här

Alla uppdrag i FiSSc

Här hittar du uppdragsbeskrivningar för alla bestående uppdrag i FiSSc!

Styrelsen

Kommunikationsgruppen

Utbildningsgruppen

 

Styrelsen

Som styrelsemedlem …

 • Ser du till förbundets bästa som helhet
 • Deltar du i möten och representationstillfällen
 • Bereder du ärenden för förbundsstyrelsen, enligt överenskommelse
 • Rekryterar du projektchefer/-staber och mentorer
 • Gör du handslag med projektchefer före, under och efter projektet
 • Utarbetar du tillsammans med resten av styrelsen strategier och ramar för förbundet och projekt
 • Sammanställer du tillsammans med med resten av styrelsen verksamhetsplanen
 • Sammanställer du tillsammans med resten av styrelsen verksamhetsberättelsen/årsberättelsen
 • Delar du tillsammans med resten av styrelsen upp verksamhetsplanens förverkligande

Dessutom ansvarar du för verksamheten på ditt område och fungerar som viceordförande i “huvudgruppen” på ditt område. Som viceordförande

 • Stöder och handleder gruppordförande på ditt område
 • Gör handslag med gruppordförande
 • Deltar i den egna gruppens (eller bäst motsvarande) förstärkta utskottsmöten och informerar/rapporterar till gruppen och resten av styrelsen före och efter mötet
 • För ärenden till förbundsstyrelsen
 • Bereder ärenden för förbundsstyrelsen som relaterar till ditt verksamhetsområde
 • Kommunicerar och informerar mellan gruppen och styrelsen
 • Håller kontakten med motparten i FS
 • Ansvarar tillsammans med ordförande över gruppmedlemmarnas handslag
 • Följer med material från FS och tillsammans med gruppen rekommenderar vad som ska översättas, för till styrelsen och kansliet
 • Leder utvecklingsarbetet (nya saker från FS som bör fås in i systemet)  inom verksamhetsområdet (alla MÅSTE specificera vad det betyder för dem)
 • Deltar i GuldFiSScmöten, höstsemi, vårsemi och andra evenemang som anknyter till uppdraget

 

Scoutchef

Scoutchefen leder styrelsearbetet tillsammans med sin vice. Arbetsfördelningen mellan scoutchef och vice scoutchef bestäms i början av året; intressebevakning, arbetsgivarfrågor, representation i utmärkelseteckenkommittén, representation i Finans och administrationsutskottet, Kåtan och diverse projekt hör till ordförandeportföljen.

Scoutchefen representerar förbundet utåt och ansvarar för kontakterna till samarbetspartners. Scoutchefen fungerar som förman för förbundets verksamhetsledare.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen.

Vice scoutchef

Vice scoutchefen leder styrelsearbetet tillsammans med scoutchefen. Arbetsfördelningen mellan scoutchef och vice scoutchef bestäms i början av året, intressebevakning, arbetsgivarfrågor, representation i utmärkelseteckenkommittén, representation i Finans- och administrationsutskottet, Kåtan och diverse projekt hör till ordförandeportföljen.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen.

Styrelsemedlem med ansvar för kårstöd

Styrelsemedlemmen med ansvar för kårstöd är kårstödsgruppens vice orförande och FiSSc representant på “aluevaliokunta-möten”. Gruppen för kårstöd koordinerar coachernas arbete samt fungerar som länk mellan coacherna, styrelsen och övriga grupper. Kårstödsgruppen producerar konkret stöd till kårerna. Kårstödsgruppen rapporterar årligen till styrelsen hur kårernas situation och verksamhet ser ut och förändrats under året.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen

Styrelsemedlem med ansvar för utbildning

Styrelsemedlemmen med ansvar för utbildning är vice ordförande för utbildningsgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande utbildning. Utbildningsgruppens ansvarar för planeringen, upprätthållandet och utvecklandet av FiSSc:s ledarutbildning i enlighet med Finlands Scouters utbildningssystem. Gruppen stöder utbildare i att utveckla och använda utbildningsmetoder och utvecklar samarbete för att garantera att förbundet även i framtiden har utbildare.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen

Styrelsemedlem med ansvar för samhälle

Styrelsemedlemmen med ansvar för samhälle är vice ordförande för samhällsgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande samhälle (yhteiskuntasuhteet).

Samhällsgruppen uppmuntrar, informerar och stöder kårerna att vara aktiva samhällsaktörer. Till gruppens arbetsuppgifter hör också att bevakar scoutingens intressen inom det finlandssvenska fältet och koordinerar samarbeten med andra finlandssvenska aktörer. Samhällsgruppen arbetar för att FiSSc skall synas inom olika sammanhang och utvecklar tätare samarbete med det finska scoutfältet.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen

Styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd

Gruppen för ledarstöd stöder förbundets förtroendevalda i att lyckas i sina uppdrag och utvecklas genom att ordna utbildningar och uppmuntra till processer som handslag. Gruppen stöder också kårer i att ta in nya vuxna i verksamheten. Gruppen asnvarar också för förverkligande av förbundets evenemang som riktar sig till förtroendevalda.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen

Styrelsemedlem med ansvar för program

Styrelsemedlemmen med ansvar för program är vice ordförande för programgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande program. Till gruppens arbetsuppgifter hör att utveckla programverksamheten och stöda regionutskotten i förverkligandet av programevenemang genom att producera stödmaterial och erbjuda handledning för de evenemangsansvariga. Ytterligare ansvarar programgruppen även för stöd och utveckling av FiSSc:s sjö- och uteverksamhet, tävlingsverksamhet och fostran. Programgruppen ansvarar för evaluering av FiSSc:s program och ger förslag till styrelsen för nya projekt som ingår i gruppens verksamhetsområde samt ansvarar för dem. Större gemensamma programprojekt i FiSSc och FS-projekt som riktar sig till en viss åldersgrupp hör även till ansvarsområdet.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen

Styrelsemedlem med ansvar för kommunikation

Styrelsemedlemmen med ansvar för kommunikation är vice ordförande för kommunikationsgruppen och FiSScs representant på förstärkta utskottsmöten gällande kommunikation. Kommunikationsgruppens uppgift är att koordinera, utveckla och följa upp förbundets interna och externa kommunikation. Gruppen underhåller, utvecklar och marknadsför förbundets kommunikationskanaler. Gruppen strävar efter att stöda och utbilda kårerna och förbundets förtroendevalda i intern och extern kommunikation.

Som styrelsemedlem deltar personen aktivt i möten och leder förbundet framåt tillsammans med den övriga styrelsen

Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppens ordförande

Kommunikationsgruppens ordförande leder kommunikationsgruppens verksamhet tillsammans med styrelsemedlemmen med ansvar för kommunikation. Kommunikationsgruppens ordförande leder gruppens dagliga verksamhet, medan styrelsemedlemmen ansvarar för helhetenKommunikationsgruppens uppgift är att koordinera, utveckla och följa upp förbundets interna och externa kommunikation. Gruppen underhåller, utvecklar och marknadsför förbundets kommunikationskanaler. Gruppen strävar efter att stöda och utbilda kårerna och förbundets förtroendevalda i intern och extern kommunikation.

Som gruppordförande leder du gruppens arbete.

Som gruppordförande…

 • Rekryterar du gruppmedlemmar
 • För du handslag minst två gånger per år med samtliga gruppmedlemmar
 • Motiverar och sparrar du gruppen
 • Handleder du gruppmedlemmar mellan mötena
 • Skriver du föredragningslista
 • Handleder du undergrupper
 • Bereder du tillsammans med din grupp ärenden för förbundsstyrelsen/arbetsutskottet
 • Följer du upp din egen grupps ekonomiska rapporter
 • Söker du utmärkelsetecken och tackar gruppmedlemmar som utmärkt sig
 • Håller du kontakten gentemot motsvarande grupp i FS
 • Samarbetar du med ditt arbetspar på kansliet
 • Ser du till att anmälningshäftenas information är korrekt och tillräcklig
 • Uppdaterar du din grupps delar på scout.fi
 • Ser du till att info om gruppens verksamhet går ut på forbundsnytt@list.fissc.fi och på scout.fi efter varje möte eller då det annars känns skäligt
 • Koordinerar du rekryteringen med övriga förbundet
 • Ser du till att verksamhetsplanen genomförs
 • Skriver du text till verksamhetsberättelsen/årsberättelsen
 • Utvecklar du scoutverksamheten på ditt område
 • Arbetar du för ett gemensamt förbund
 • Ser du till att information som är viktig för andra grupper/personer når dem
 • Arbetar du enligt FiSSc reglementen och att de förverkligas (de tio kvalitetspunkterna, alkohol-policy, ekonomistadga etc.)

Kårhemsideredaktör 

I egenskap av Kårhemsideredaktör…

 • stöder du kårer i deras hemsidearbete genom att t.ex.  öppna nya kårhemsidor och svara på frågor som berör arbetet med hemsidorna.
 • fungerar du som en länk mellan kårerna och Kulturhuset.
 • underhåller och utvecklar du kårwebbsideservicen som erbjuds via Kulturhuset genom att t.ex. skapa nya bottenmallar, ge förbättringsförslag mm.

Uppdraget kan inledas redan under hösten och varar hela år 2016 eller längre enligt ditt önskemål och intresse.

Som förtroendevald i FiSSc får du…

 • Utbildning för och stöd i ditt uppdrag
 • Möjlighet att utveckla dig själv och erfarenheter av de mest underliga saker (bl.a planering, rapportering, teamwork, samarbete, marknadsföring, ekonomi) 
 • Insyn i förbundets verksamhet och möjlighet att påverka förbundets verksamhet
 • Nya bekantskaper och ett nätverk av scouter från olika kårer att arbeta med
 • Övning i att förverkliga saker och ansvara för förverkligandet
 • Idéer på hur du leder dig själv vidare på din scoutstig

Låter det här som något för dig? Ta kontakt med Katharina tfn 0400 760061 / e-post: katharina.vuorinen@stormfageln.fi

Webredaktör för scout.fi 

Vill du marknadsföra scouting på webben? Vill du skapa innehåll på scout.fi som riktar sig till alla intressererade av scouting? Då är uppdraget som webbredaktör precis som gjort för dig. Du är en del av teamet som ansvarar för innehållet på scout.fi så att det uppdateras med ny information och når ut till den stora finlandssvenska allmänheten som vill veta vad scouting på svenska i Finland är.

Som webbredaktör för scout.fi ansvarar du för att..

 • karusellbilderna byts ut
 • hålla koll på partio.fi för att hänga med i byte av bakgrund, karusellbilder mm
 • informationen på sidan är uppdaterad med den senaste informationen.
 • skapa nya sidor som fungerar som marknadsföring av scouting i Finland och ser till att det inte krockar med innehållet på de interna sidorna.

Tidskrav (hur mycket tid tar uppdraget, och hur länge varar det)

Uppdraget börjar i höst och varar hela år 2016 eller längre enligt ditt önskemål och intresse. Inledningsvis finns mycket att göra, men sedan kan man räkna med att det tar några timmar/vecka för att hänga med i FS uppdateringar och egna idéer att lansera.

Som förtroendevald i FiSSc får du…

 • Utbildning för och stöd i ditt uppdrag
 • Möjlighet att utveckla dig själv och erfarenheter av de mest underliga saker (bl.a planering, rapportering, teamwork, samarbete, marknadsföring, ekonomi) 
 • Insyn i förbundets verksamhet och möjlighet att påverka förbundets verksamhet
 • Nya bekantskaper och ett nätverk av scouter från olika kårer att arbeta med
 • Övning i att förverkliga saker och ansvara för förverkligandet
 • Idéer på hur du leder dig själv vidare på din scoutstig

Låter det här som något för dig? Ta kontakt med Helena 0500-463209 / hfederley@gmail.com

YSP-ansvarig

YSP, eller Young Spokespeople-konceptet, härstammar från Stor-Britannien år 2007. Den första medieambassadörsutbildningen i Finland ordnades under jubileumsåret 2010 och sedan dess har utbildningen arrangerats årligen.

Medieambassadörerna är med och förverkligar större kampanjer t. ex i samband med Scoutveckan, berättar om scouting för både lokala och landsomfattande medier och arrangerar egna små kampanjer som ger scoutingen positiv synlighet.

Är du intresserad av scoutingens synlighet i media?, Vill du hjälpa våra unga medieambassadörer med både lokala och landsomfattande projekt för en positiv bild av scoutingen? Är du bra på att locka fram de bästa idéerna ur ungdomarna och stöda dem så att de kan förverkliga dem?

I egenskap av YSP-ansvarig…

 • Följer du upp och stöder YSP-verksamheten och YSP-gruppen i förbundet
 • Vet du vilka YSPar som vill verka aktivt
 • För du fram idéer och förslag på YSP-verksamhet
 • Fungerar du som språkrör mellan Kommunikationsgruppen och YSP-gruppen
 • Håller du dig ajour med YSP-verksamheten i Finlands Scouter och de finska distrikten
 • Värvar du ett par nya finlandssvenska scouter i lämplig ålder till YSP-utbildningen årligen
 • Deltar du i kommunikationsgruppens möten, och träffar också YSP-gruppen regelbundet

Uppdraget börjar i höst och varar hela år 2016 eller längre enligt ditt önskemål och intresse.

Som förtroendevald i FiSSc får du…

 • Utbildning för och stöd i ditt uppdrag
 • Möjlighet att utveckla dig själv och erfarenheter av de mest underliga saker (bl.a planering, rapportering, teamwork, samarbete, marknadsföring, ekonomi) 
 • Insyn i förbundets verksamhet och möjlighet att påverka förbundets verksamhet
 • Nya bekantskaper och ett nätverk av scouter från olika kårer att arbeta med
 • Övning i att förverkliga saker och ansvara för förverkligandet
 • Idéer på hur du leder dig själv vidare på din scoutstig

Låter det här som något för dig? Ta kontakt med Titti på tfn 040 4116573 eller per e-post: edelmann@iki.fi

 

Marknadsföringsansvarig

I egenskap av marknadsföringsansvarig…

 • utarbetar du, tillsammans med kansliet, en plan för marknadsföringen inom FiSSc
 • ser du till att planen följs och tillämpas inom alla verksamhetsområden som kommunicerar utåt om FiSSc
 • ser du till att marknadsföringsplanen hålls uppdaterad och kompletterar FiSSc kommunikationsplan
 • samarbetar du tätt med de andra i kommunikationsgruppen, framförallt Some-gruppen

Uppdraget kan inledas från och med årsskiftet 2016 och pågår tillsvidare.

Som förtroendevald i FiSSc får du…

 • Utbildning för och stöd i ditt uppdrag
 • Möjlighet att utveckla dig själv och erfarenheter av de mest underliga saker (bl.a planering, rapportering, teamwork, samarbete, marknadsföring, ekonomi) 
 • Insyn i förbundets verksamhet och möjlighet att påverka förbundets verksamhet
 • Nya bekantskaper och ett nätverk av scouter från olika kårer att arbeta med
 • Övning i att förverkliga saker och ansvara för förverkligandet
 • Idéer på hur du leder dig själv vidare på din scoutstig