Du är här

Kårpost 1/2017

Innehåller

KUKSA - VEM HAR UPPDRAG I KÅREN?
ÄR DU KÅRENS KÅRPOSTMOTTAGARE?
MEDLEMSAVGIFTER 2017
SJÖRÅDET HÄLSAR!
STIPENDIER & UNDERSTÖD
CHEFSSEMINARIUM 25.3.2017
WEBBSIDORNA - VAR HITTAR JAG VAD?
LILLA SCOUTVECKAN
ÄR DU DEN SCOUTFADDER VI SÖKER?
WORKSHOP OM VÄLMÅENDE OCH ÅTERHÄMTNING
VÄLKOMMEN TILL SCOUTERNA - BROSCHYR
KOMMUNALVAL 9.4.2017
FISSC-ÅRET 2017


 

Årets första KP är här! Pärmbladet hittar du här.

AnkkuriKUKSA - VEM HAR UPPDRAG I KÅREN?

Har ni redan en ny kårstyrelse för år 2017? Kom ihåg att uppdatera kåruppdragen i Kuksa.  Viktiga uppdrag är kårchef, kårsekreterare, medlemsregisteransvarig, kårekonom. Dessa alla har rättigheter i Kuksa, som uppdragsinnehavaren kommer åt då uppdragen finns insatta i personprofilen.

Ni har väl även noterat de nya chefsuppdragen: programchef (fi. ohjelmajohtaja) och uppdragschef (tidigare utbildningsansvarig, fi. pestijohtaja). Kontrollera således att er kår har en namngiven chefstrio (kårchef, programchef, uppdragschef) så fort som möjligt!

OBS! Följ även med verksamhet.scout.fi –sidorna för uppdaterade Kuksa-manualer!

AnkkuriÄR DU KÅRENS KÅRPOSTMOTTAGARE

Notera att det uppdraget inte längre uppges som ett uppdrag i Kuksa, utan som en adress i kårens kuksa-profil. Kåren kan välja mottagarens adress på basen av en person i kåren eller fylla i kårlokalens adress - förutsatt att post kan levereras till er kårlokal. Framöver kan ni välja mellan att få kårposten till pappers + e-post, eller enbart som e-post. Läs mera om hur ni gör ändringen här!

OBS! Om din kår blev utan KP 1 i pappersversion, kontrollera att kårens kårpostmottagare är rätt insatt i kårens profil i medlemsregistret Kuksa.

AnkkuriMEDLEMSAVGIFTER 2017

Fakturor för medlemsavgift till FiSSc skickas till kåren i tre rater. Kårekonomen får inom kort en faktura för Rat 1. Har ni frågor gällande medlemsavgiften kontakta förbundsekonom patrick.relander@scout.fi. Med Rat 1 får kårekonomen även en lista på de scouter avgiften baserar sig på. Fakturera dessa scouter i kåren för medlemsavgiften!

AnkkuriSJÖRÅDET HÄLSAR!

Under veckan kommer vi att öppna anmälan för sommarens skolningsseglatser! Anmälan kommer att ske via Kuksa. 

Sommarens seglatser är:
Skärgårdsseglats I 18-21.6 Helsingfors-Hangö
Offshore-seglats I 22.6-1.7 Hangö-Halmstad
Offshore-seglats II 1-15.7 Halmstad –Kotka (Tall Ships Race)
Skärgårdsseglats II 15.6-21.7 Kotka-Åbo (Tall Ships Race)
Nybörjarseglats 11-13.8 Helsingfors- Helsingfors

Skulle du vara intresserad av att skeppa en Navigatorseglats eller känner du någon annan som skulle vara det? Tag i så fall kontakt med Sjörådets seglatsansvarige Laura Oksanen per tel. 0503634438 eller e-mail  lauramaok@gmail.com


AnkkuriSTIPENDIER & UNDERSTÖD

Läs mer om stipendier och understöd samt hur du ansöker dem på adressen: ansokan.scout.webbhuset.fi 

KULTURFONDEN 2017
Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. Ansökningstiden är 1-31.3.2017. Stipendium kan ansökas för både projekt och ordinarie verksamhet. 

W. von FRENCKELL 2017
Understöd från W von Frenckell stiftelsen beviljas år 2017 för kårprojekt med målsättning att förverkliga scoutprogrammets uteaktiviteter i enlighet med programsatsningen. DL 28.2.2017 

FISSC-STIPENDIER
Stipendium kan ansökas för deltagande i kurser och program-
evenemang. Ansökningarna behandlas två gånger om året och ansökningstiderna är 15.4 och 15.10. Ansökan bör vara inlämnad före evenemanget tagit slut.

Folke Bernadotte & Kata Jouhki
Gruppresor och enskilda scouters resor utomlands kan understödas av Folke Bernadotte och Kata Jouhkis minnesfond. Läs mer om kriterier på ansokan.scout.webbhuset.fi. DL 31.3.2017

AnkkuriCHEFSSEMINARIUM 25.3.2017

Välkommen med på chefsseminarium 25.3 på scoutstationen i Helsingfors. På chefsseminariet diskuterar vi ledarskap i scoutkåren och delar med oss av våra bästa erfarenheter och metoder. Utbildningsmodulen att rekrytera, stöda och handleda vuxna utgör det centrala temat. Träffa samarbetspartners och kollegor från området, diskutera och ställ frågor om allt från det nya verktyget uppdragsnyckeln till coachernas roll i den nya organisationen!

Vi inleder strax efter FiSSc:s vårmöte, och avslutar dagen senast kl.17.
Målgruppen är styrelsemedlemmar i kårerna, kårchefer, uppdragschefer och programchefer.

AnmäldningsDL 19.2. Anmäl dej via kuksa:  https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=13331
Avgift:10 € (reseunderstöd betalas)

BILAGA

AnkkuriWEBBSIDORNA - VAR HITTAR JAG VAD?

www.scout.fi –FiSSc externa webbsida, fungerar som marknadsföringskanal och info till t.ex. föräldrar

verksamhet.scout.fi - stöder kårerna konkret genom att ha beskrivande information om t.ex.utbildning, kommunikation och åldersgrupperna. 

Scoutprogrammet.fi - åldersgruppernas aktiviteter och specialmärken

partio.fi/materiaalipankki – materialbanken med färdiga bilder, brevbotten, logon och annat kåren kan behöva.

bilder.scout.fi - bildbanken

issuu.com/finlandssvenskascouter - Scoutposten och övriga publikationer

AnkkuriLILLA SCOUTVECKAN

Förskolkampanjen Lilla Scoutveckan pågår igen under april i svenskspråkiga förskolor i Finland. Ett materialpaket med vilket läraren kan genomföra roliga scoutrelaterade uppgifter tillsammans med sin grupp skickas till intresserade förskolor. 
I mars skickar vi kårerna uppgifter om vilka förskolor som deltar i kampanjen. Då kårposten gick till tryck hade 55 förskolegrupper med ca 1000 barn anmält sig till kampanjen. Anmälningen är öppen fram till 2.2.2017.

AnkkuriÄR DU DEN SCOUTFADDER VI SÖKER

 

Vill du lära känna en person som flyttat till Finland och stöda hen i sin integrationsprocess? Behöver ni extra ledarresurser i kåren och vill du ha en ny sorts utmaning i ditt ledaruppdrag?
Lägg ner 4 timmar i månaden under ett halvårs tid och kom med som scoutfadder i programmet FiSSc Beyond the Pond! ...eller tipsa en ledare i din kår! 

Anmäl dig i Kuksa via länken: bit.ly/btp2017

BILAGA

AnkkuriWORKSHOP OM VÄLMÅENDE OCH ÅTERHÄMTNING

När: den 2.2 kl. 16.30, innan scoutledarträffen
Var: scoutstationen, Helsingfors

Tycker du att det ibland känns som om tiden inte räcker till och att vardagen känns stressig? Känner du andra som upplever att de har för mycket att göra eller som har svårt att koppla av? Nina Martin jobbar med stresshantering och återhämtning vid Folkhälsan. Hon kommer att tala med oss om återhämtning, sömn och avslappning. Teori varvas med praktiska övningar, kom och slappna av med oss! Anmäl dig till workshoppen samtidigt som du anmäler dig till scoutledarträffen i Kuksa. 

AnkkuriVÄLKOMMEN TILL SCOUTERNA - BROSCHYR

På bland annat scoutledarträffarna och vårmötet kan kåren plocka med sig av broschyren "Välkommen till scouterna". Broschyren är en kort sammanfattning om vad scouting är och riktar sig främst till föräldrar och icke ännu scouter. Kåren kan även beställa ett antal broschyrer av frida.lundberg@scout.fi

AnkkuriKOMMUNALVAL 9.4.2017

Val erbjuder ett perfekt tillfälle att fostra scouter till aktiva samhällsmedborgare och inget val är lika viktigt för kårerna som kommunalvalen. Genom kommunalvalen väljs de personer som i sista hand bestämmer om bl.a. understöd, rekreationsområden och utbildningar – allt sådant som direkt påverkar kåren. Bifogat hittar ni ett materialpaket för kåren. Syftet med paketet är att stöda kårerna att behandla kommunalvalet och att allmänt främja samhällsfostran. Paketet innehåller bl.a. tips för hur man kan baka in kommunalvalen i veckoverksamheten.

BILAGA

AnkkuriFISSC-ÅRET 2017

Nytt år, nya DL-datum att komma ihåg! Bifogat hittar ni FiSSc-året med DL-datum för bl.a. stipendier och understöd, scoutledarträffar och förbundsmöten!

BILAGA