Du är här

Scouterna hjälper tillsammans!

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga insamling som hjälper nödställda i Finland och u-länderna. År 2016 är scouterna insamlingens finländska insamlingsmål. Med de insamlade medlen finansieras lokala Gemensamt Ansvar satsningar vars syfte är att stöda specialgrupper som t.ex. barn och unga i behov av särskilt stöd, invandrare och barn från mindre bemedlade familjer att hitta scouterna som hobby. Utomlands hjälper man med de insamlade medlen bl.a. barn och unga i Uganda att få gå i skola.

Nedan samlar vi svar på de vanligaste frågorna kåren och insamlarna kan stöta på.

Kårernas satsningar 2017-2018, understöd

Hur betalas understödet ut?

Då ni beviljats understöd ska kåren kvittera ut summan i scouternas redovisningssystem på adressen https://kululasku.partio.fi/ i förväg. Understödet måste kvitteras ut under tiden 1.2.-31.5.2017.

Då ni kvitterar ut understödet ska ni uppge ert projektnummer som är angivet beskedet om understöd. Instruktioner för hur scouternas redovisningssystem fungerar hittar ni här. Understödet består av insamlade medel och ska bokföras under medelanskaffning och understöd.

Hur rapportera om satsningen?

Då ni genomfört er satsning ska ni rapportera på sidan 100 nya sätt att scouta. Ni behöver inte spara kvitton, istället ska ni uppge hur ni scoutade på ett nytt sätt, hur det gick, om ni har tips till andra kårer och hur många som deltog. Till rapporten ska bifogas en bild och om ni genomförde ett evenemang, uppgifter om hur många deltagare ni hade. Ni kan också göra er rapport till exempel i form av en video. Ifall ni inte rapporterar innan slutet av 2018 återkrävs hela understödet. Här kommer ni åt rapporteringsinstruktionerna.

På vilka grunder fattades besluten om understöd?

Styrgruppen för projektet har valt att stöda så många projekt som möjligt, även om helhetssumman som gruppen haft att dela ut har varit begränsad. På grund av detta är understöden, förutom några undantag, mindre än de ansökta beloppen.

Styrgruppen ville speciellt understöda sådana projekt som möjliggör fritidsverksamhet för sådana barn och unga som är helt och hållet utanför hobbyverksamhet. Utöver detta har samarbetsprojekt mellan kårer, församlingar, kommuner eller andra föreningar gett ansökningarna mer tyngd. prioriterats?

Om kåren inte använder hela summan?

Ifall utgifterna inom er satsning är mindre än det beviljade understödet behöver ni inte återbetala den resterande summan, men pengarna måste användas till ett ändamål som faller inom projektets ramar. Ni kan till exempel använda de resterande medlen på utfärdsutrustning som kan lånas ut, eller på att ordna scoutig verksamhet vid en ungdomsgård i området.

Om kåren inte kan genomföra planen som de ansökt om understöd för?

Om understödet är mindre än vad ni ansökt om lönar det sig att justera planen. Det viktigaste är att grundmålsättningen förblir den samma. Ifall ni i er ursprungliga plan ville nå inflyttade unga, är det bra att hålla sig till den planen.

Understödet bör användas för verksamhet med målet att sänka tröskeln att scouta och att få med sådana barn och unga som inte ännu har en hobby eller som har någon form av hinder för att delta.

Exempel på hur planen kan justeras:

Ursprungsplan: Kåren ordnar veckoverksamhet för unga i en närliggande mottagningscentral under ett halvårs tid. Som avslutning vill kåren ta med de asylsökande på en skogsutflykt. Kåren vill också köpa utrustning som kan lånas ut till asylsökande och kårens egna medlemmar.

Justerad plan: Kåren ordnar träffar en gång i månaden under ett halvårs tid eller ordnar en skogsutflykt för de unga på mottagningscentralen.

Om kåren inte vill ta emot det beviljade understödet?

Var vänliga och kontakta projektledare Saara Nykänen senast den 31.1.2017 (saara.nykanen[at]partio.fi / (09) 886 51301) om ni inte vill genomföra er plan. I så fall fördelas er understödsandel till de övriga kårernas projekt.

Hur kan kåren få mer understöd för sin satsning?

Nu då ni i kåren har en bra projektplan lönar det sig att använda den för att ansöka om understöd också från andra källor. Till exempel Lionsförbundets lokala Lionsklubbar stöder lokal ungdomsverksamhet. Fundera också på att samarbeta med det kommunala ungdomsverket eller församlingen. Också om ni kanske inte direkt får finansiellt stöd, kan ni kanske få hjälp med transporter eller arrangemang, eller låna utrymmen att vara i. Mer tips och info om scoutunderstöd som kåren kan söka hittar ni på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ och på Parempi Lippukunta-bloggen där fler tips på hur ni kan gå till väga för att ansöka om tilläggsfinansiering finns listade (på finska).

Varför fick kåren inte hela summan på 1000 euro som kåren sökte?

Ett stort antal kårer hade bra ansökningar, men summan för kårprojekten är begränsad. Därför fick inte en enda kår maximibeloppet på 1000 euro.

 

***

 

Vad händer med de insamlade medlem från Gemensamt Ansvar insamlingen?

Med hjälp av de insamlade medlen jobbar vi inom scouterna mot att inga barn eller ungdomar skall behöva vara ensamma. Scouting är en hobby för alla. I scouterna lär vi oss kunskaper och färdigheter som stöder oss livet ut, vi gör saker tillsammans med våra vänner och lär oss bl.a. genom att hjälpa varandra.

Med de insamlade medlen har vi som mål att skapa 100 nya sätt att scouta. T.ex. kan en kår förse sig med extra utrustning för scouterna, så att även barn från mindre bemedlade familjer kan delta i utfärder och äventyr med rätt utrustning. Alternativt kan kåren erbjuda extra resurser för ett barn med behov av särkilt stöd, så att även denne kan delta i kårlägret. Med de insamlade medlen kan kåren även t.ex. starta en grupp för invandrarbarn.

Till vad används de insamlade medlen utomlands?

Med hjälp av de insamlade medlen kan man i Uganda hjälpa unga med utbildning. Medlen används till att bygga en yrkesskola i ett flyktingläger. I skolan kan de unga utbilda sig till olika yrken, t.ex. till bonde och mekaniker. Hjälpen till Uganda styrs via Kyrkans utlandshjälp.

Får insamlarna behålla en del av de insamlade medlen?

Medlen som samlas in till scouterna kommer inte att användas till normal veckoverksamhet utan på specfika satsningar vars syfte är att motverka utslagning bland barn och unga. Satsningarna förverkligas under 2017 och 2018 och målsättningen är att göra det enklare för barn som t.ex. kommer från mindre bemedlade familjer eller är i behov av extra stöd att komma med i scouterna. Scoutkårerna kommer således att kunna ansöka om understöd för att förverkliga dylika satsningar i sin kår.

Satsningarna kan göras gällande kårverksamheten eller evenemang. Ansökningsanvisningar för kårerna utkommer i maj 2016 och ansökningstiden pågår 1.8-30.11.2016. Det är möjligt att samarbeta och t.ex. göra ansökningen tillsammans med en grannkår. Anslag kan sökas t.ex. för att skaffa låneutrustning till kårlokalen, synliggöra scoutverksamheten i näromgivningen eller göra kårlokalen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Endast de kårer som deltar i insamlingsskedet kan ansöka om anslag för kårsatsningar.  Tips och idéer för hur ni kan delta i insamlingen hittar ni här. Kom ihåg att namnge er Gemensamt Ansvar kontaktperson i Kuksa.

Varifrån kan jag hämta en insamlingsbörs?

Insamlingsbörs och -väst kan kåren hämta från församlingens Gemensamt Ansvar -kontaktperson. Kontakta den lokala församlingen eller kårens regionkoordinator för att få kontaktuppgifter till er kårs kontaktperson. Tips och intsruktioner för en lyckad börsinsamling hittar ni här!

Vad kan ett Gemensamt Ansvar -jippo t.ex. vara?

Ni kan t.ex. steka plättar som ni säljer till förmån för Gemensamt Ansvar -insamlingen. Eller arrangera en utfärdsdag, där deltagarna kan delta med en frivillig donation till förmån för insamlingen. 

 Vem kan jag kontakta för mer information eller stöd?

Projektledare Sabina Fortelius svarar på dina frågor.