Du är här

Kårens Gemensamt Ansvar-satsning

Kårerna har haft möjlighet att ansöka om understöd för egna projekt, jippon eller annan verksamhet som förebygger utslagning. Ansökningstiden gick ut den 30.11.2016. De kårer som beviljats understöd ska kvittera ut summan i scouternas redovisningssystem innan den 31.5.2017. Instruktioner för hur kvitteringen fungerar hittar ni här. Understödet ska användas under 2017 och 2018.

För slutrapporten om ert projekt behöver ni uppgifter på deltagarantal (ifall ni ordnat ett jippo/evenemang) och en bild som kan publiceras på hemsidan 100 nya sätt att scouta. Här hittar ni instruktioner för hur rapporten ska fyllas i. Använd taggarna #100nyasätt #100uuttatapaa #partioscout #fissc om ni publicerar bilder på sociala media.

 

FAQ - Kårernas satsningar 2017-2018, understöd

Hur betalas understödet ut?

Då ni beviljats understöd ska kåren kvittera ut summan i scouternas redovisningssystem på adressen https://kululasku.partio.fi/ i förväg. Understödet måste kvitteras ut under tiden 1.2.-31.5.2017.

Då ni kvitterar ut understödet ska ni uppge ert projektnummer som är angivet beskedet om understöd. Instruktioner för hur scouternas redovisningssystem fungerar hittar ni här. Understödet består av insamlade medel och ska bokföras under medelanskaffning och understöd.

Hur rapportera om satsningen?

Då ni genomfört er satsning ska ni rapportera på sidan 100 nya sätt att scouta. Ni behöver inte spara kvitton, istället ska ni uppge hur ni scoutade på ett nytt sätt, hur det gick, om ni har tips till andra kårer och hur många som deltog. Till rapporten ska bifogas en bild och om ni genomförde ett evenemang, uppgifter om hur många deltagare ni hade. Ni kan också göra er rapport till exempel i form av en video. Ifall ni inte rapporterar innan slutet av 2018 återkrävs hela understödet. Här kommer ni åt rapporteringsinstruktionerna.

På vilka grunder fattades besluten om understöd?

Styrgruppen för projektet har valt att stöda så många projekt som möjligt, även om helhetssumman som gruppen haft att dela ut har varit begränsad. På grund av detta är understöden, förutom några undantag, mindre än de ansökta beloppen.

Styrgruppen ville speciellt understöda sådana projekt som möjliggör fritidsverksamhet för sådana barn och unga som är helt och hållet utanför hobbyverksamhet. Utöver detta har samarbetsprojekt mellan kårer, församlingar, kommuner eller andra föreningar gett ansökningarna mer tyngd. prioriterats?

Om kåren inte använder hela summan?

Ifall utgifterna inom er satsning är mindre än det beviljade understödet behöver ni inte återbetala den resterande summan, men pengarna måste användas till ett ändamål som faller inom projektets ramar. Ni kan till exempel använda de resterande medlen på utfärdsutrustning som kan lånas ut, eller på att ordna scoutig verksamhet vid en ungdomsgård i området.

Om kåren inte kan genomföra planen som de ansökt om understöd för?

Om understödet är mindre än vad ni ansökt om lönar det sig att justera planen. Det viktigaste är att grundmålsättningen förblir den samma. Ifall ni i er ursprungliga plan ville nå inflyttade unga, är det bra att hålla sig till den planen.

Understödet bör användas för verksamhet med målet att sänka tröskeln att scouta och att få med sådana barn och unga som inte ännu har en hobby eller som har någon form av hinder för att delta.

Exempel på hur planen kan justeras:

Ursprungsplan: Kåren ordnar veckoverksamhet för unga i en närliggande mottagningscentral under ett halvårs tid. Som avslutning vill kåren ta med de asylsökande på en skogsutflykt. Kåren vill också köpa utrustning som kan lånas ut till asylsökande och kårens egna medlemmar.

Justerad plan: Kåren ordnar träffar en gång i månaden under ett halvårs tid eller ordnar en skogsutflykt för de unga på mottagningscentralen.

Om kåren inte vill ta emot det beviljade understödet?

Var vänliga och kontakta projektledare Saara Nykänen senast den 31.1.2017 (saara.nykanen[at]partio.fi / (09) 886 51301) om ni inte vill genomföra er plan. I så fall fördelas er understödsandel till de övriga kårernas projekt.

Hur kan kåren få mer understöd för sin satsning?

Nu då ni i kåren har en bra projektplan lönar det sig att använda den för att ansöka om understöd också från andra källor. Till exempel Lionsförbundets lokala Lionsklubbar stöder lokal ungdomsverksamhet. Fundera också på att samarbeta med det kommunala ungdomsverket eller församlingen. Också om ni kanske inte direkt får finansiellt stöd, kan ni kanske få hjälp med transporter eller arrangemang, eller låna utrymmen att vara i. Mer tips och info om scoutunderstöd som kåren kan söka hittar ni på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ och på Parempi Lippukunta-bloggen där fler tips på hur ni kan gå till väga för att ansöka om tilläggsfinansiering finns listade (på finska).

Varför fick kåren inte hela summan på 1000 euro som kåren sökte?

Ett stort antal kårer hade bra ansökningar, men summan för kårprojekten är begränsad. Därför fick inte en enda kår maximibeloppet på 1000 euro.